Septiky, stále platné řešení odpadu

Septiky jsou určeny zejména pro objekty, které nejsou obývány trvale a tak není možné, vzhledem k přerušovanému nátoku použít biologické aerobní způsoby (aktivaci), neboť by nemohla být zaručena jejich správná funkce. Nevýhodou septiků je problém s dosažením požadovaných hodnot, co se týká nutrientů (amoniak a fosfor) a nároky na prostor. Pokud má ČOV splnit ukazatele uvedené v NV, pak by plocha zemního filtru měla být alespoň 4m2/EO (hodnota doporučená např. rakouskou normou). Možné jsou také varianty s použitím dělení vod – oddělení moči vede k podstatnému snížení hodnot P a Namon.

Septik a zemní filtr, doplněný sorpční nebo jinou technologií

Pokud nelze řešit snížení obsahu amoniaku nebo fosforu dělením vod a je třeba dosáhnout požadovaných hodnot fosforu – je nutné doplnit zemní filtr např. vrstvou strusky. V některých zemích jako ve Švédsku se používají filtry se zeolitovou náplní – která zachytí jak amoniak, tak i částečně fosfor. Náplň filtru je pak nutno po vyčerpání sorpční kapacity vyměnit.

Photo: AS-PP SEPTIK ER, EOSeptik Asio

Septiky, snadné a odolné řešení

Homogenní i lehčené septiky, respektive plastové nádrže, vyrábíme technologií svařování z konstrukčních prvků a desek z celistvého polypropylenu, polyetylenu a jejich kopolymerů. Díky tomu jsou jímky velmi odolné – a to nejen proti agresivní vodě, mají nízkou hmotnost, snadno se s nimi manipuluje a jejich montáž je velmi jednoduchá.