redakce

Dub 062018
 

Společnost Ravak a.s. vítá a oceňuje stanovisko Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) ke kauze podezřelého insolvenčního řízení společnosti Oleo Chemical, které dosud probíhalo v režii společnosti Temperatior, s níž je spojován kontroverzní podnikatel Grzegorz Hóta.

VSZ ve svém stanovisku pro Vrchní soud v Praze ze dne 27. 3. 2018 upozorňuje na možný nepoctivý záměr celé reorganizace, na jejímž základě má celé Oleo Chemical převzít společnost Temperatior.

VSZ poukazuje na řadu nezvyklých či podezřelých okolností, když mj. detailně popisuje vyfabulované pohledávky, na základě kterých se společnost Temperatior pokusila ve svůj prospěch ovládnout insolvenční řízení ohledně Oleo Chemical. VSZ rovněž upozorňuje na protiprávní kroky Městského soudu v Praze, který nerespektoval nález Ústavního soudu vracející dosavadní reorganizaci na úplný počátek a přikazující zkoumat námitky skutečných věřitelů. Městský soud v Praze totiž bohužel v rozporu s nálezem Ústavního soudu obratem opětovně vyhověl návrhům subjektů dosud působících ve prospěch společnosti Temperatior a s ní spojovaných a reorganizaci se pokusil znovu povolit. Rozhodnutí Ústavního soudu přitom již bylo čtvrté rozhodnutí nadřízeného soudu, kterým došlo ke zrušení výroků soudkyně Víškové z Městského soudu z důvodu jejich protiprávnosti. A zřejmě nebude poslední.

VSZ ve svém stanovisku uvádí, že „základní okolností, ze které lze usuzovat na možný nepoctivý záměr, je tedy již samotná povaha reorganizačního plánu, který hospodářsky odpovídá tomu, že závod úpadce (myšleno Oleo Chemical) bude zpeněžen za předem určenou částku předem určenému zájemci (myšlen Temperatior), bez toho, že by bylo možné reálně poměřit výhodnost tohoto zpeněžení s nabídkami jiných potenciálních zájemců.“

Toto je zásadní problém, na který Ravak a další skuteční věřitelé dlouhodobě upozorňují. Za Oleo Chemical byla v posledních měsících relevantními subjekty nabídnuta částka o sto a více milionů vyšší než nabídla společnost Temperatior. To je však představenstvem Oleo Chemical i insolvenčním správcem záměrně ignorováno. Na tento rozpor i na účelové odmítání nabídek ostatních zájemců upozorňuje ve svém stanovisku i VSZ.

VSZ ve stanovisku dále popisuje i možnou majetkovou propojenost jednotlivých údajných věřitelů se společností Temperatior a následné účelové vyvedení vyfabulovaných pohledávek z Temperatioru na spřízněné firmy tak, aby tyto „pohledávky“ mohly být použity v insolvenčním řízení ve prospěch Temperatioru a jejich představitelé dokonce zvoleni do věřitelského výboru.

Další z řady problematických okolností, které rozebírá VSZ, je, že většina těchto „pohledávek“ má původ v údajných nárocích původních akcionářů Olea Chemical (mezitím odsouzených za jeho tunelování) Kamila Jirounka a Michala Urbánka z tzv. předsmluvní odpovědnosti. Neexistenci těchto „pohledávek“ již několikrát konstatovaly různé soudy, i přesto firmy a osoby spojené s Temperatiorem tyto „pohledávky“ nadále uplatňují v rámci probíhajícího insolvenčního řízení a usilují na jejich základě o schválení reorganizace ve prospěch Temperatioru. VSZ upozorňuje, že právě za využití těchto „pohledávek“ a jimi vyvolaného zdání hlasovací věřitelské většiny byla předschválena reorganizace a získána nutná nadpoloviční většina „věřitelů“.

„Je také velmi zarážející, že někteří advokáti takových renomovaných právních kanceláří jako je BBH a Dentons  tuto nepoctivou insolvenci aktivně prosazují a ohrožují tak dobrou pověst svých kanceláří,“ uvedl předseda představenstva Ravaku Jiří Kreysa.

VSZ konstatuje, že výše zmíněné okolnosti „ve svém souhrnu vyvolávají pochybnosti o poctivosti záměru sledovaném reorganizačním plánem, přičemž soud se s těmito okolnostmi ve svém usnesení nikterak nevypořádal, a to i přes to, že odpovídající námitky byly v průběhu řízení ze strany účastníků řízení opakovaně vznášeny a byly navrženy důkazy směřující k prokázání těchto námitek.“ Proto „s ohledem na výše uvedené navrhuje státní zastupitelství, aby Vrchní soud v Praze napadené usnesení zrušil,“ uvedlo VSZ ve své zprávě.

„Oceňuji, že Vrchní státní zastupitelství v Praze důkladně analyzovalo podezřelé okolnosti insolvenčního řízení a doporučilo Vrchnímu soudu v Praze, aby byl respektován nález Ústavního soudu a reorganizace byla vrácena na samý počátek a důkladně z hlediska podezřelých okolností a námitek skutečných věřitelů přezkoumána. V tomto případě totiž nejde o žádnou reorganizaci, ale o sofistikovanou snahu Temperatioru a s ním spojených osob zmocnit se majetku Olea. Srozumitelně řečeno: je to pokus o krádež za bílého dne,“ uvedl Jiří Kreysa.

Bře 012018
 

I letos proběhlo slavnostní vyhlášení již sedmého ročníku studie TOP Zaměstnavatelé a Advokátní kancelář Sokol, Brož & Novák se umístila na druhém místě v kategorii advokátních kanceláří a obhájila tak svůj loňský výsledek. Nejlepší zaměstnavatelé pro rok 2018 byli vybráni na základě hlasování 10 724 studentů českých vysokých škol, v celkem 12 kategoriích zvolili studenti 60 nejprestižnějších zaměstnavatelů pro rok 2018.

„Ocenění TOP Zaměstnavatel je pro naši i ostatní společnosti skvělým signálem, že děláme svoji práci dobře, a to nejen letos, ale dlouhodobě. Pokud chcete mít dobrou advokátní kancelář, nestačí se dívat jen na kauzy, které řešíme, ale taky na to, jestli vůbec zajímáme naše budoucí kolegy a kolegyně. Bez nich by totiž naše firma nemohla dlouhodobě úspěšně působit,“ okomentoval umístění partner advokátní kanceláře JUDr. Jiří Novák.

Studie TOP Zaměstnavatelé je projektem Asociace studentů a absolventů a vzniká pod záštitou odborného garanta agentury GfK, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Velmi vítám pořádání takových studií, jsou pro nás totiž důležitým signálem. Advokátní koncipienti tvoří nedílnou součást naší kanceláře a je pro nás dobré a potřebné vědět, že jsme mezi studenty právnických fakult vnímáni takto pozitivně,“ dodal Jiří Novák.

Advokátní kancelář Sokol, Brož & Novák byla založena v roce 1992. V současnosti působí v kanceláři na 30 advokátů a advokátních koncipientů. Svoje služby poskytuje v širokém spektru práva na území ČR a to jak právnickým, tak fyzickým osobám. Základními oblastmi působení však jsou řešení jak civilních, tak i trestních sporů.

Úno 092018
 

Výhodnost moderního a transparentního způsobu prodeje veřejného i soukromého majetku, kterými jsou elektronické aukce a dražby, potvrdilo nedávno ukončené první kolo prodeje bytů v majetku Prahy 5, který proběhl na sesterských portálech www.ElektronickeDrazby.cz a www.internetove-drazby.cz. Městská část Praha 5 na začátku roku 2018 prodala pomocí internetové aukce 14 nevyužívaných bytů, jejichž prodejem získala o 17 milionů Kč více, než byla odhadní cena těchto nemovitostí. V průměru konečná prodejní cena za jednotku vzrostla v porovnání s vyvolávací cenou o 113 procent. Další kolo aukcí proběhne v únoru.

„Formu elektronické aukce jsme zvolili nejen pro její transparentnost, ale také finanční výhodnost a prodej opravdu dopadl nad naše očekávání,“ zhodnotil aukci místostarosta Prahy 5 Lukáš Herold a dodává: „Vzhledem k vysoké úspěšnosti a obrovskému zájmu veřejnosti chystáme postupně prodej celkem 135 bytových jednotek, které jsou v současné době nevyužité. Získané finanční prostředky tak posílí rozpočet městské části Prahy 5, konkrétně fond rozvoje bydlení, a budou využity například na výstavbu bytů s pečovatelskou službou pro naše seniory.“

„Průměrný nárůst oproti vyvolávací ceně byl více než dvojnásobný, u nejúspěšnější nemovitosti se jednalo dokonce o 172 %. Všechny jednotky se tak prodaly za výrazně vyšší částky, než byla jejich odhadní hodnota,“ popisuje úspěch aukce Ivo Gavlas, jednatel aukční a realitní společnosti GAVLAS, která aukci organizovala. Pro Prahu 5 se jednalo o první prodej prázdných bytových jednotek přes portál www.internetove-drazby.cz. V současné době probíhá podání přihlášek do druhého kola, ve kterém je k dispozici dalších 15 bytů.

Prodej nemovitostí pomocí elektronických aukcí patří k nejvýhodnějším způsobům prodeje pro veřejný i soukromý sektor. „Do elektronické aukce bytů ve vlastnictví Prahy 5 bylo celkem doručeno 846 přihlášek a aukce nejvíce žádaného bytu se zúčastnilo 94 zájemců, nejmenší počet účastníků byl 25, což ve výsledku přineslo městské části Praha 5 výrazně vyšší zisk z prodeje,“ přibližuje výhody elektronické aukce Ivo Gavlas, a dodává: „Věřím, že veřejné aukce začnou více využívat i další veřejné instituce. Nejen, že se jedná o maximálně transparentní způsob prodeje, ale navíc do rozpočtů těchto institucí přibude násobně více finančních prostředků, než které by získaly běžným prodejem.“

Pohodlnost prodeje zvyšuje i forma prohlídek bytů, které jsou pořádány formou otevřených dveří. Při lednovém prodeji na Praze 5 byly zorganizovány dva termíny, ve kterých si zájemci mohli během dvou hodin prohlédnout všech 9 bytů na Smíchově, resp. všech 5 bytů na Barrandově. Tato forma šetří zájemcům nejen čas, ale také peníze, protože jsou ušetřeni několika různých cest do stejné lokality, jako tomu bývá u běžného prodeje. Zbytek aukce pak probíhá pouze elektronicky a zájemci tak stačí pouze připojení k internetu, a to kdekoliv na světě.

Internetový portál www.ElektronickeDrazby.cz a jeho sesterský portál www.internetove-drazby.cz zprostředkovávají dobrovolné elektronické dražby a aukce po celé České republice a efektivně propojují prodávající s potenciálními kupci. Mezi klienty portálů patří orgány veřejné správy, ministerstva, obce, banky, realitní kanceláře i soukromé osoby.

Pro 222017
 

Společnost RAVAK a.s. a její akcionáři jako věřitelé společnosti Oleo Chemical se odvolají proti rozhodnutí soudu, který schválil reorganizační plán společnosti Oleo Chemical formou fúze se společností TEMPERATIOR. Rozhodnutí soudu považujeme za chybné a nespravedlivé, když soud dle našeho přesvědčení zcela rezignoval na prověření klíčových okolností a vycházel pouze z tvrzení a podkladů Oleo Chemical jakožto dlužníka, což již jednou vedlo ke zrušení jeho rozhodnutí ze strany Nejvyššího soudu.  

Reorganizaci v současné podobě považujeme za předem připravenou nepoctivou akci, jejímž hlavním organizátorem je podnikatel pochybné pověsti Grzegorz Hóta. V utajení připravený reorganizační plán, který odhlasovaly do té doby insolvenčního řízení se neúčastnící subjekty, byl připraven a navrhnut bez vědomí akcionářů RAVAK a.s. a dalších skutečných věřitelů, včetně například finanční správy České republiky. Reorganizaci považujeme pouze za plán k ovládnutí Oleo Chemical, nikoliv k legální normalizaci vztahů ve společnosti a narovnání vztahů se skutečnými věřiteli. Oleo Chemical bylo v utajení připraveno pro reorganizační převzetí společností TEMPERATIOR, aniž by o tom byli skuteční věřitelé Oleo Chemical informováni a aniž by byla vypsána jinak obvyklá transparentní veřejná soutěž o nejvýhodnější zpeněžení majetku Oleo Chemical.

Dlouhodobě upozorňujeme, že řada pohledávek, které jsou přihlášeny v insolvenčním řízení a o něž se opírá schválení reorganizace, jsou prokazatelně vyfabulované, což již dříve pravomocně potvrdily i soudy. Celá akce tak nese zjevné znaky podezřelého organizovaného jednání, soud rozhodl čistě formalisticky, mj. bez jakéhokoli vypořádání se s důkazy o fabulační povaze pohledávek, na jejichž základě bylo hlasováno pro reorganizaci, naprosto bez ohledu na pravomocné odsouzení Ing. Kamila Jirounka jakožto bývalého akcionáře a člena představenstva Oleo Chemical za úvěrový podvod spáchaný v souvislosti s Oleo Chemical a zcela bez ohledu na nabídky dalších osob na zpeněžení Oleo Chemical.

RAVAK a.s. a jeho akcionáři proto využijí všechny dostupné právní kroky, aby rozhodnutí soudu zvrátili, a budou pokračovat dál v boji za to, aby byly uspokojeny nároky skutečných věřitelů společnosti Oleo Chemical. Jestliže přístup insolvenčních soudů bude nadále pouze formalistický, jsou akcionáři RAVAK a.s. připraveni požadovat odpovídající náhradu škody za nezákonná rozhodnutí a nesprávný úřední postup.

 

Jiří Kreysa

člen představenstva RAVAK a.s.