Čvn 142017
 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů.

Evropské nařízení o ochraně osobních údajů GDPR nabývá účinnosti 4. května 2018.

Stanovit pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a pravidla pro pohyb osobních údajů. Nařízení chrání základní práva a svobody fyzických osob se zaměřením na právo ochrany osobních údajů. Volný pohyb osobních údajů v Evropské Unii není z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů omezen ani zakázán.

Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Ochrana osobních údajů GDPR má chránit digitální práva občanů EU.

Ať už jde o bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy, všichni se budou v dohledné době potýkat s nutností upravit způsob zpracování osobních údajů. V případě závažného porušení pak budou firmám hrozit vysoké pokuty, které pro ně mohou být až likvidační.

Kvě 162017
 

Chráňte osobné údaje svojich klientov pri procese skartácie eticky a spoľahlivo

 

Problematika ochrany osobných údajov nie je verejnosti stále dostatočne známa. Zodpovední pracovníci firiem rozumejú pojmom, ale riziká spojené so zneužitím dôverných údajov tretími osobami si nepripúšťajú. Denne pritom odovzdávajú osobné údaje bankám, mobilným operátorom, úradom a rôznym spoločnostiam. Nezamýšľajú sa však už nad tým, ako s nimi v procese skartácie jednotlivé inštitúcie nakladajú. Práve vo fyzickom nakladaní s osobnými  údajmi spočíva najväčšie nebezpečenstvo ich zneužitia. Spoločnosť Green Wave Recycling (GWR) prišla s inovatívnym riešením a ponúka spoľahlivý, etický a bezpečný spôsob skartácie s najvyšším stupňom ochrany osobných údajov.

Transport dokumentov – najväčšie riziko klasickej skartácie

Každá organizácia istý čas uchováva dokumenty podliehajúce archivácii. Po uplynutí ustanovenej doby dochádza postupne k ich vyraďovaniu a likvidácii. Pri klasickej skartácii sa dokumenty prostredníctvom externej firmy prevážajú na miesto skartácie mimo danú organizáciu, čím klient nemá vedomosť, kde jeho dokumenty končia. Práve tento transport je slabým miestom celého procesu klasickej skartácie, kedy môže dôjsť k úniku a zneužitiu citlivých informácií. S riešením prichádza spoločnosť GWR, ktorá ponúka spôsob, ako predísť týmto rizikám. Hovoríme o tzv. mobilnej skartácii prostredníctvom skartovacích vozidiel. „Klient si u nás objedná službu, my následne zistíme, aký materiál potrebuje skartovať, kde ho skladuje a v akom stave ho má pripravený. Na základe toho potom prispôsobíme vozidlo, v ktorom sa vykoná skartácia,“ približuje proces skartácie riaditeľ spoločnosti Green Wave Recycling Anton Žňava. „V dohodnutom termíne príde na miesto vozidlo s posádkou dvoch ľudí. Prebehne proces skartácie a klientovi je vystavený váhový lístok, vďaka čomu má prehľad o množstve skartovaného materiálu. Ten následne odchádza na recykláciu do príslušného spracovateľského závodu. Na základe toho potom dostane certifikát potvrdzujúci zničenie jeho dôveryhodných dokumentov,“ vysvetľuje A. Žňava. Vďaka mobilnej skartácii tak dôjde k absolútne diskrétnej likvidácii dokumentov, kedy posledným článkom, ktorý držal dokumenty s citlivými údajmi v čitateľnej podobe bola práve spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté. Ako náhle opustia jej brány, už nie je možné informácie prečítať a identifikovať.

Hodnota informácii na papieri niekoľkonásobne prevyšuje hodnotu samotného materiálu

„Na Slovensku sa stretávame s trpkou skutočnosťou. Fyzické aj právnické osoby sú schopné za pár eur zveriť osobné údaje svojich klientov skartovacím spoločnostiam nemajúc záruku, kde dokumenty nakoniec skončia,“ upozorňuje A. Žňava. Častým javom však je, že mnohé skartovacie spoločnosti samé za skartovanie klientom platia. „Ak je vaša skartovacia spoločnosť schopná platiť za službu klientovi, vynecháva alebo nerobí všetky kroky skartácie legálnym spôsobom. Dokumenty len odoberie a vy nemáte istotu, ako bude s nimi naložené,“ vysvetľuje A. Žňava. Na Slovensku existujú dokonca spoločnosti, ktoré tvrdia, že skartujú dokumenty, pritom nemajú na tento úkon náležité technické vybavenie. Dokumenty len vyzdvihnú a v čitateľnej podobe ich odovzdajú na spracovanie do recyklačného závodu. Spoliehajú sa výhradne na dôveryhodnosť organizácie, ktorá ma skartovanie na starosti, a to je chyba. „Skartovacie spoločnosti a ani subjekty, ktoré informácie uchovávajú si akoby neuvedomovali, že papier je len druhotná surovina a informácie uvedené na ňom majú niekoľkonásobne väčšiu hodnotu,“ dodáva A. Žňava.

Výhody mobilnej skartácie

 1. Dokumenty sa skartujú priamo u klienta – klient je posledný článok, ktorý drží dokumenty v čitateľnej podobe.
 2. V procese skartácie odpadá transport dokumentov, čím sa odbúrava hlavné bezpečnostné riziko.
 3. Klient má presný prehľad o tom, koľko materiálu bolo skartovaného a aké množstvo odchádza na recykláciu do príslušného závodu.
 4. Služby mobilnej skartácie sú ponúkané v rámci celej SR.
 5. Proces je absolútne transparentný.
 6. Aktuálne najbezpečnejší, najefektívnejší spôsob skartácie dokumentov, ktorý chráni nielen osobné údaje, ale aj dobré meno klienta – spoločnosti.

Ochrana osobných údajov nie je len pojem

Pojem „ochrana osobných údajov“ je v spoločnosti známy, ale celkové povedomie o danej problematike je už slabšie, niekedy dané aj neznalosťou zákonov v danej oblasti. Radikálne opatrenia sú často prevádzkovatelia (firmy) ochotní podstúpiť, až keď reálne dôjde k úniku informácii vrátane osobných údajov, no vtedy je už neskoro. „Ohrozením integrity spracúvaných osobných údajov, alebo ich stratou, či únikom sa pritom môže poškodiť nielen dobré meno klienta, ale môže nastať aj narušenie dôveryhodnosti voči samotnej spoločnosti vykonávajúcej likvidáciu osobných údajov ich skartovaním. Neodbornou likvidáciou osobných údajov môže samozrejme tiež dôjsť k ohrozeniu alebo aj priamo porušeniu práv dotknutých osôb, kedy namiesto toho, aby bol dokument zlikvidovaný je napríklad iba vyhodený do koša, kde má k nemu prístup ktokoľvek,“ upozorňuje JUDr. Lucia Bezáková z Úradu na ochranu osobných údajov SR. Právna úprava ochrany osobných údajov na národnej úrovni vychádza zo základných práv a slobôd zakotvených v Ústave Slovenskej republiky, ktoré sú v podmienkach Slovenskej republiky premietnuté predovšetkým do zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ohľad na ekológiu

Služby mobilnej skartácie sa riadia najvyššími ekologickými normami. Po absolvovaní procesu skartácie sa celý objem zlikvidovaných dokumentov odvezie na recykláciu do príslušnej inštitúcie, kde sa papier zhodnotí do finálnych výrobkov určených najmä na hygienické účely. Vytriedením, skartáciou dokumentov a ich samotnou recykláciou sa tak pri objeme 110 ton dokáže zachrániť až 1 ha 80-ročného lesa.

O spoločnosti Green Wave Recycling

Spoločnosť Green Wave Recycling zabezpečuje klientom najbezpečnejšie služby v oblasti skartácie dokumentov a informácií použitím najnovších technológií a noriem, ktoré sú certifikované podľa NAID (National Association for Information Destruction / Národná asociácia pre likvidáciu informácií) s európskym sídlom v Belgicku. Poskytuje obchodné služby v oblasti výkupu a predaja zberového papiera a plastov na svetových trhoch a predaja recyklačných nádob pre jednoduchšie a efektívnejšie triedenie odpadu vo vašej kancelárii. Green Wave Recycling sa obzvlášť špecializuje na poskytovanie služieb v oblasti mobilnej skartácie dokumentov. Tieto služby sú na mieru prispôsobené požiadavkám klienta tak, aby boli v súlade s právnymi predpismi a zabezpečili klientovi aj jeho zamestnancom absolútnu ochranu citlivých, dôverných a tajných informácií, s ktorými nakladá.

Spoločnosť Green Wave Recycling bola založená z podpory spoločnosti BPR Group Europe, ktorá je lídrom na londýnskom trhu v oblasti poskytovania komplexných služieb v odpadovom hospodárstve, skartácii dokumentov a informácií na rôznych druhoch nosičov. BPR Group Europe vznikla v roku 1988 ako malý projekt Priateľov Zeme. Dnes poskytuje svoje služby viac ako 3700 spoločnostiam, pričom 35 z nich patrí medzi FTSE 350 a je držiteľom certifikátu ISO 14000:2004. www.gwr.sk

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: TRENDY media, s.r.o., +421 43/421 28 11, produkcia@trendymedia.sk

Kvě 092017
 

Pokud vlastníte firmu, jste OSVČ nebo jiným způsobem podnikáte, určitě jste již přišli k mnoha zkušenostem, máte svá zajetá řešení problémů atp. Určitě víte, že zakládání s.r.o, organizace schůzky s klienty nebo účetnictví nebývá snadné a zabere mnoho času. Tento článek by vás měl přimět k tomu, abyste se nad svými zajetými praktikami zamysleli. Optimalizace těchto jednotlivých činností může ušetřit nejen čas, ale také finance.

Jak co nejrychleji založit firmu s.r.o.

Ohledně založení firmy s.r.o v posledních letech nastaly velké změny. Přestože se většina změn týkala usnadnění, praxe je jiná. Pro založení s.r.o. musíte absolvovat celkem 5 kroků, někdy se uvádí i 9. Ačkoliv se poradíte s odborníkem, věřte mi, vyskytnou se problémy a v lepším případě s.r.o získáte za 3 týdny. Samozřejmě společnost s ručením omezeným můžete i zakoupit, ale musíte si dát velký pozor na veškeré dosavadní závazky dané firmy. Další a nejrychlejší možností je, se samotnému proceduře vyhnout a vsadit na profesionální firmu, která se na založení s.r.o. specializuje. Profi-kancelář nabízí garanci rychlosti vzniku s.r.o, pokud nebude nově založená společnost obratem zapsána, nemusíte za jejich služby nic platit a firmu získáte zcela zdarma. V bodech níže naleznete co vás čeká, když se rozhodnete firmu založit na vlastní pěst:

 • vytvoření a podpis společenské smlouvy,
 • složení vkladů,
 • nabytí  ŽL,
 • zápis firmy do obchodního rejstříku,
 • registrace firmy u finančního úřadu.

Sídlo firmy hraje důležitou roli

Nežli bude dokončeno papírování a administrace z pohledu uvedené společnosti, zajímejte se také o sídlo. Předem vynechte nákladné pronájmy fyzických prostor a zaměřte se raději na virtuální kancelář. Ta vám poskytne vše potřebné, navíc, když v ní netrávíte téměř žádný čas.

lukrativním oblastem patří bezpochyby Praha 1, Praha 2, Praha 3 nebo Praha 9. Prostory, kam vám bude chodit pošta, fungovat plnohodnotná recepce a mnohé další. Je pouze na vás samotných, jaké přidružené služby si zvolíte:

 • přeposílání korespondence,
 • zákaznická telefonní linka s přesměrováním nebo obsluhou hovorů,
 • pronájem zařízené kanceláře či zasedací místnosti.

Virtuální kanceláře vévodí současné době

Výše uvedené je stručným návodem, jak na počátku podnikání snížit náklady na minimum. Virtuální kancelář v Praze je toho jednoznačným důkazem. Výdaje v horizontu několika stovek korun měsíčně jsou proti klasickému pronájmu zanedbatelnou částkou.

Profi-kancelář s.r.o. vám navíc přináší i další služby, které vám usnadní založení firmy a pronájem virtuální kanceláře. K dispozici je marketingové poradenství, vedení účetnictví a jiné administrativní úkony.

Svěřte se v tomto případě do rukou odborníků, jež lze označit za nejstarší poskytovatele v hlavním městě. Kvalita ověřená léty a stovkami spokojených klientů.

Dub 272017
 

Součástí každého podnikání je důležité mít přehled, jak na tom firma v danou dobu je, jakou naději na úspěch má připravovaný projekt, případně jakým směrem by se firma ve své činnosti měla ubírat. Řešením je provedení SWOT analýzy.

 

SWOT analýza je základním marketingovým nástrojem, pomocí kterého lze včas identifikovat možné příležitosti a hrozby, umožňuje včas realizovat strategická rozhodnutí a je důležitým podkladem pro další vývoj firmy či projektu.

SWOT je zkratka anglických slov Strengths (Silné stránky) = S, Weaknesses (Slabé stránky) = W, Opportunities (Příležitosti) = O,Threats (Hrozby) = T.

Vnitřní prostředí identifikuje silné a slabé stránky, které firma sama může ovlivnit. Vnější prostředí identifikuje příležitosti a hrozby, které firma nemůže ovlivnit. Správně sestavená SWOT analýza je důležitým nástrojem, který firmě umožňuje a usnadňuje strategická rozhodnutí. Aby měla SWOT analýza očekávaný význam, musí být odpovědně sestavena a využita pro následná marketingová rozhodnutí.

Pro firmy je výhodné, pokud si nechají zpracovat SWOT analýzu u nezávislé marketingové agentury, která má bohaté zkušenosti a není ovlivněna profesní slepotou. Mezi firmy s mnohaletými zkušenostmi v oblasti marketingového poradenství a analýz patří například společnost ANERI s.r.o. z Liberce.

http://aneri.cz/cs/aktualne/vyznam-swot-analyzy/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/marketingovy-plan/

http://www.aneri.cz/cs/marketing/marketingove-pruzkumy