Osoba odpovědná za správu domu

Za správu domu a pozemku je odpovědnou osobou společenství vlastníků. Pokud nevzniklo společenství vlastníků, odpovědnou osobou za správu domu je správce.

Společenství vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Dokud není společenství zapsáno do veřejného rejstříku vedeného krajskými soudy, nevzniklo a za správu domu je odpovědný správce, který je určený dle prohlášení nebo smlouvou o výstavbě nebo dohodou o rozdělení spoluvlastnictví nebo dohodou vlastníků. Toto ustanovení určuje, že pokud vzniklo společenství, vykonává vždy správu domu. Všechna ostatní ustanovení o správci domu, kterým byl někdo jiný než společenství, se nepoužijí.

Správce je osoba odpovědná za správu domu a pozemku. Pojem „správce“ v novém občanském zákoníku je nutno odlišovat od pojmu „správce“ ve vzorových stanovách.