Shromáždění


Shromáždění je trvalý orgán, který je svoláván na zasedání. Znamená to, že se sejdou vlastníci, členové společenství k projednání těch otázek, které mají být projednány ohledně správy domu. Může se takové shromáždění také nazývat, např.: schůze, jednání, posezení nebo sešlost vlastníků. Jedná se o zákonem utvořený orgán společenství s řadou pravomocí, jedná se formálně o orgán společenství zákonem nazývaný shromážděním a jeho jednání zasedáním.

Vlastníci mají nesporně právo na to, aby byli pozváni, jak vyplývá ze stanov. Pokud ze stanov nevyplývá způsob pozvání na shromáždění, je třeba zajistit způsob pozvání takový, aby se o zasedání shromáždění vlastníci dozvěděli. Pokud vlastníci pozváni nejsou, porušil svolávající svou zákonnou povinnost.

Závěry a rozhodnutí přijatá shromážděním, jsou platné a právně účinné závěry a rozhodnutí nejvyššího orgánu společenství. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, nevyžadují-li stanovy nebo zákon vyšší počet hlasů.

Každý vlastník má počet hlasů, který odpovídá velikosti jeho podílu na společných částech nemovitosti.

Podíl může být určen ve třech různých variantách:

  1. jako stejné
  2. nebo se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění jednotky
  3. nebo nejsou-li podíly určeny ani podle bodu 1. a 2., pak platí nevyvratitelná domněnka, že podíly jsou stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek v domě