Smlouva o výstavbě domu s jednotkami

Smlouvou o výstavbě se strany zavazují podílet se společně na výstavbě, dokončení nebo na změně domu za účelem zřízení nebo změny jednotek. Pro práva a povinnosti stran platí přiměřeně ustanovení tohoto zákona o společnosti.

Ve smlouvě strany ujednají alespoň: 

  1.  údaje stanovené jako náležitosti prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám
  2. způsob úhrady nákladů výstavby, popřípadě ocenění svépomocně prováděných prací
  3. velikost spoluvlastnických podílů k domu – má-li být dům součástí pozemku, velikost spoluvlastnických podílů k pozemku, na dobu, než výstavbou vznikne první jednotka – spoluvlastnické podíly se určí ve velikosti odpovídající velikosti podílu vlastníka jednotky na společných částech
  4. pokud výstavbou má vzniknout dům alespoň s pěti jednotkami, náležitosti stanov společenství vlastníků – pokud již nebylo založeno
  5. smlouva vyžaduje písemnou formu

Smlouva o výstavbě je smlouvou mezi stavebníky, kteří se rozhodli:

  • postavit dům, ve kterém chtějí vybudovat jednotky, které ještě neexistují a smlouvou o výstavbě se účastníci zavazují je teprve vybudovat
  • provést na současném domě, kde ještě nejsou zřízeny jednotky, formou nástavby nebo přístavby vybudování dalších prostorově oddělených bytů či nebytových prostor a všechny takové byty a nebytové prostory určit jako jednotky, čímž se bytový dům změní na na dům s režimem bytového spoluvlastnictví
  • provést na současném domě s jednotkami, nástavbu nebo přístavbu tak, že vybudují další jednotku a tím rozšíří počet již existujících jednotek

Písemná smlouva o výstavbě se uzavírá ve všech třech případech. Smlouvou o výstavbě se stavebníci sdružují ke společné činnosti – vybudování konkrétních jednotek. Na tu dobu se smlouva o výstavbě uzavírá, ukončena je po ukončení výstavby – pokud nebylo dohodnuto jinak. V okamžiku vzniku jednotek a bytového spoluvlastnictví jsou všichni účastníci smlouvy o výstavbě správci.