Čvn 042012
 

Měření radonu je nezbytnou součástí stavby

Pokud se chystáte stavět dům a jste právě ve fázi projektování stavby, nevyhnete se zcela jistěměření radonu na stavebním pozemku. Toto měření totiž potřebujete ke stanovení ochrany objektu proti radonu. Měření radonu mohou provádět pouze firma či osoby, které mají platné povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Toto povolení by mělo zaručovat, že měření je prováděno zkalibrovanými přístroji, dozorovým orgánem schválenou metodikou a výsledky jsou správně interpretovány.

Obsahem protokolu o měření radonu jsou zejména dva důležité parametry, a to statistická hodnota tzv. třetího kvartilu objemové aktivity radonu a plynopropustnost základových zemin a hornin.

Radon je vzácný radioaktivní plyn, který se nachází v různých koncentracích v hornině a díky svým fyzikálním vlastnostem snadno vniká do budov. Kombinace těchto dvou vlastností způsobuje, že radon se podílí na celkové radiační zátěži obyvatelstva a výrazně zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny plic. Snadno může trhlinami a prostupy pro trubky proniknout i do sklepních prostor domů. Odtud radon proniká schodištěm do horních podlaží. Dále se radon může dostat do domu ze stavebních materiálů. Veškeré stavební materiály však musí být certifikované a výrobce musí obsah radionuklidů pravidelně měřit.

Sorry, the comment form is closed at this time.