Povinnost vlastníka nebránit údržbě či úpravě domu

Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto. Pokud jsou prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií.

Při poškození jednotky prováděním prací nahradí vlastníku jednotky škodu společenství vlastníků, a nevzniklo-li, nahradí jí poměrně spoluvlastníci domu. Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen některý vlastník jednotky, nahradí škodu sám.

Zákon neupravuje, jak a v jakých lhůtách má být vlastník předem vyzván. To mohou upravovat stanovy, nebo oprávněnost lhůty a způsob vyzvání může vyplynout z okolností konkrétního případu. Vlastník musí být vyzván tak, aby mohl přístup umožnit. U někoho to lze hned, u někoho třeba až za týden či i delší dobu. Lhůta však nesmí zneužívat postavení správce domu nebo společenství.

Bude-li jednotka prováděním prací poškozena, vzniká vlastníku jednotky nárok na náhradu škody ne vůči ostatním spoluvlastníkům společných částí, ale přímo vůči společenství, pokud vzniklo. Společenství náklad odpovídající vyplacené náhradě škody vyúčtuje buď osobě za škodu odpovědné, nebo nenajde-li ji, ostatním spoluvlastníkům. Nemůže však poměrný díl této náhrady škody rozúčtovat poškozenému vlastníkovi – poškozený nemůže sám sobě něco uhrazovat.