Úprava jednotky

Úpravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní do bytu přístup pro ověřen, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, pokud byl k tomu předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu.

Není rozhodující, jak osoba odpovědná za správu domu zjistí, že vlastník jednotky stavebně upravuje svůj byt. Ustanovení je nutno vykládat věčně, jako většinu ustanovení nového občanského zákoníku. Pokud se osoba odpovědná za správu domu domnívá z určitých podnětů, že vlastník byt upravuje, má právo ověření zjistit.

Určité podněty můžou být: 

  • hluk
  • dodávka materiálu
  • stavební rum
  • z řeči vlastníka ve vedlejší hospodě

Napíše vlastníkovi, ten odpoví, že nic neupravuje. Přesto má vlastník povinnost přístup do bytu umožnit.

Ověření nemusí provádět osoba odpovědná za správu domu osobně. Může k tomu svým jménem pověřit odborníka.

Zákon neupravuje v jaké lhůtě by měl být vlastník vyzván ani jak by měl být vyzván. To lze samozřejmě upravit ve stanovách. Neobsahují-li stanovy konkrétní úpravu, pak je zapotřebí, aby byly zachovány lhůty „rozumné“, nezneužívající postavení správce domu ani postavení vlastníka. Jedná se o zásadní a základní povinnost. Kdyby vlastník přístup neumožnil a správci domu by nezbylo než vyžadovat splnění této povinnosti soudně. Kdyby soud o takové povinnosti pravomocně rozhodl a přesto nebyla splněna, zakládalo by to možná i důvod k nařízení prodeje jednotky.