Čvn 212017
 

Ze zákoníku práce vyplývá zaměstnavatelům několik povinností spojených s prevencí rizik úrazu a poškození zdraví zaměstnanců. Základem je vytvářet bezpečné pracovní prostředí a přijmout opatření, která umožní rizikům předcházet.

 

Zaměstnavatel je dále povinen vyhledávat nebezpečné činitele pracovních podmínek a pracovního prostředí, zjištěná rizika vyhodnotit a přijmout taková opatření, která rizika odstraní nebo alespoň minimalizují.

V případě, že rizika nelze odstranit změnou technologie či organizace výroby, musí být případná rizika minimalizována osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP). Tyto prostředky slouží pro ochranu zdraví pracovníků při výkonu zdraví ohrožující pracovní činnosti. OOPP jsou důležitou součástí pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Při výběru vhodných OOPP by se měl zaměstnavatel řídit následujícími základními pravidly: Ochranné pracovní pomůcky musí krýt daná rizika a sami o sobě nesmí představovat rizika další. Musí odpovídat specifickým podmínkám daného pracoviště, být uzpůsobeny fyzickým předpokladům konkrétního zaměstnance a respektovat jeho ergonomické požadavky a zdravotní stav.

OOPP zahrnují velké množství pomůcek a prostředků, které při správném výběru a používání maximálně chrání zdraví pracovníků a minimalizují riziko úrazu. Mezi přední dodavatele těch nejkvalitnějších OOPP patří společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou. Uvedená společnost dodává na český trh kompletní sortiment OOPP značky uvex chránící jednotlivé části těla od hlavy až k patě.

http://www.uvex-safety.cz/cz/uvex-safety-group/vize-a-mise/

http://www.uvex-safety.cz/cz

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/povinnosti-zamestnavatele-v-prevenci-rizik/

Kvě 232017
 

Mnohé pracovní činnosti mohou ohrožovat lidský zrak. Ochraně očí je proto nutno věnovat patřičnou pozornost a pro každou pracovní činnost musí být vybrány vhodné ochranné brýle či obličejové štíty.

 

Při pracovních činnostech může být lidské oko ohroženo třemi základními riziky. Jedná se o riziko poškození oka mechanické, riziko chemické a riziko způsobené zářením. V mnohých případech může docházet ke kombinaci více rizikových faktorů. Každé pracovní prostředí musí být z hlediska rizik dokonale zmapováno. Přesná identifikace rizika je základem pro správný výběr ochranných brýlí.

Míru odolnosti brýlí vůči mechanickým rizikům lze zjistit z označení zorníků a postranic. Při ochraně očí před chemickými riziky je vhodné zvážit použití celoobličejového štítu. V případě potřeby ochrany pouze očí, by měly mít brýle uzavřenou konstrukci a měly by být označeny číslicí 3 – pro rizika rozstříknutí kapalin nebo číslicí 5 – brýle chránící před nebezpečným plynem a jemnými prachovými částicemi. Při výběrů brýlí, které mají chránit oči před jejich poškozením působením nebezpečného záření, je opět nutné nejprve přesně určit druh záření a podle toho vybrat vhodné ochranné brýle.

Problémy při používání ochranných pracovních brýlí mohou nastat u pracovníků, kteří používají korekční zorníky. Pro tyto pracovníky řada výrobců nabízí takové ochranné brýle, které si mohou pracovníci nasadit přes své korekční brýle. Komfortnějším řešením jsou brýle, které mají sdružené vlastnosti jak ochranné tak korekční. Takovéto ochranné brýle na český trh dodává společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou. Tato firma dodává nejen veškeré druhy ochranných pracovních brýlí, ale i kompletní sortiment ochranných pracovních pomůcek značky uvex.

http://www.uvex-safety.cz/cz/produkty/ochrana-zraku/vyhody-produktu/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/

Kvě 162017
 

Chráňte osobné údaje svojich klientov pri procese skartácie eticky a spoľahlivo

 

Problematika ochrany osobných údajov nie je verejnosti stále dostatočne známa. Zodpovední pracovníci firiem rozumejú pojmom, ale riziká spojené so zneužitím dôverných údajov tretími osobami si nepripúšťajú. Denne pritom odovzdávajú osobné údaje bankám, mobilným operátorom, úradom a rôznym spoločnostiam. Nezamýšľajú sa však už nad tým, ako s nimi v procese skartácie jednotlivé inštitúcie nakladajú. Práve vo fyzickom nakladaní s osobnými  údajmi spočíva najväčšie nebezpečenstvo ich zneužitia. Spoločnosť Green Wave Recycling (GWR) prišla s inovatívnym riešením a ponúka spoľahlivý, etický a bezpečný spôsob skartácie s najvyšším stupňom ochrany osobných údajov.

Transport dokumentov – najväčšie riziko klasickej skartácie

Každá organizácia istý čas uchováva dokumenty podliehajúce archivácii. Po uplynutí ustanovenej doby dochádza postupne k ich vyraďovaniu a likvidácii. Pri klasickej skartácii sa dokumenty prostredníctvom externej firmy prevážajú na miesto skartácie mimo danú organizáciu, čím klient nemá vedomosť, kde jeho dokumenty končia. Práve tento transport je slabým miestom celého procesu klasickej skartácie, kedy môže dôjsť k úniku a zneužitiu citlivých informácií. S riešením prichádza spoločnosť GWR, ktorá ponúka spôsob, ako predísť týmto rizikám. Hovoríme o tzv. mobilnej skartácii prostredníctvom skartovacích vozidiel. „Klient si u nás objedná službu, my následne zistíme, aký materiál potrebuje skartovať, kde ho skladuje a v akom stave ho má pripravený. Na základe toho potom prispôsobíme vozidlo, v ktorom sa vykoná skartácia,“ približuje proces skartácie riaditeľ spoločnosti Green Wave Recycling Anton Žňava. „V dohodnutom termíne príde na miesto vozidlo s posádkou dvoch ľudí. Prebehne proces skartácie a klientovi je vystavený váhový lístok, vďaka čomu má prehľad o množstve skartovaného materiálu. Ten následne odchádza na recykláciu do príslušného spracovateľského závodu. Na základe toho potom dostane certifikát potvrdzujúci zničenie jeho dôveryhodných dokumentov,“ vysvetľuje A. Žňava. Vďaka mobilnej skartácii tak dôjde k absolútne diskrétnej likvidácii dokumentov, kedy posledným článkom, ktorý držal dokumenty s citlivými údajmi v čitateľnej podobe bola práve spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté. Ako náhle opustia jej brány, už nie je možné informácie prečítať a identifikovať.

Hodnota informácii na papieri niekoľkonásobne prevyšuje hodnotu samotného materiálu

„Na Slovensku sa stretávame s trpkou skutočnosťou. Fyzické aj právnické osoby sú schopné za pár eur zveriť osobné údaje svojich klientov skartovacím spoločnostiam nemajúc záruku, kde dokumenty nakoniec skončia,“ upozorňuje A. Žňava. Častým javom však je, že mnohé skartovacie spoločnosti samé za skartovanie klientom platia. „Ak je vaša skartovacia spoločnosť schopná platiť za službu klientovi, vynecháva alebo nerobí všetky kroky skartácie legálnym spôsobom. Dokumenty len odoberie a vy nemáte istotu, ako bude s nimi naložené,“ vysvetľuje A. Žňava. Na Slovensku existujú dokonca spoločnosti, ktoré tvrdia, že skartujú dokumenty, pritom nemajú na tento úkon náležité technické vybavenie. Dokumenty len vyzdvihnú a v čitateľnej podobe ich odovzdajú na spracovanie do recyklačného závodu. Spoliehajú sa výhradne na dôveryhodnosť organizácie, ktorá ma skartovanie na starosti, a to je chyba. „Skartovacie spoločnosti a ani subjekty, ktoré informácie uchovávajú si akoby neuvedomovali, že papier je len druhotná surovina a informácie uvedené na ňom majú niekoľkonásobne väčšiu hodnotu,“ dodáva A. Žňava.

Výhody mobilnej skartácie

  1. Dokumenty sa skartujú priamo u klienta – klient je posledný článok, ktorý drží dokumenty v čitateľnej podobe.
  2. V procese skartácie odpadá transport dokumentov, čím sa odbúrava hlavné bezpečnostné riziko.
  3. Klient má presný prehľad o tom, koľko materiálu bolo skartovaného a aké množstvo odchádza na recykláciu do príslušného závodu.
  4. Služby mobilnej skartácie sú ponúkané v rámci celej SR.
  5. Proces je absolútne transparentný.
  6. Aktuálne najbezpečnejší, najefektívnejší spôsob skartácie dokumentov, ktorý chráni nielen osobné údaje, ale aj dobré meno klienta – spoločnosti.

Ochrana osobných údajov nie je len pojem

Pojem „ochrana osobných údajov“ je v spoločnosti známy, ale celkové povedomie o danej problematike je už slabšie, niekedy dané aj neznalosťou zákonov v danej oblasti. Radikálne opatrenia sú často prevádzkovatelia (firmy) ochotní podstúpiť, až keď reálne dôjde k úniku informácii vrátane osobných údajov, no vtedy je už neskoro. „Ohrozením integrity spracúvaných osobných údajov, alebo ich stratou, či únikom sa pritom môže poškodiť nielen dobré meno klienta, ale môže nastať aj narušenie dôveryhodnosti voči samotnej spoločnosti vykonávajúcej likvidáciu osobných údajov ich skartovaním. Neodbornou likvidáciou osobných údajov môže samozrejme tiež dôjsť k ohrozeniu alebo aj priamo porušeniu práv dotknutých osôb, kedy namiesto toho, aby bol dokument zlikvidovaný je napríklad iba vyhodený do koša, kde má k nemu prístup ktokoľvek,“ upozorňuje JUDr. Lucia Bezáková z Úradu na ochranu osobných údajov SR. Právna úprava ochrany osobných údajov na národnej úrovni vychádza zo základných práv a slobôd zakotvených v Ústave Slovenskej republiky, ktoré sú v podmienkach Slovenskej republiky premietnuté predovšetkým do zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ohľad na ekológiu

Služby mobilnej skartácie sa riadia najvyššími ekologickými normami. Po absolvovaní procesu skartácie sa celý objem zlikvidovaných dokumentov odvezie na recykláciu do príslušnej inštitúcie, kde sa papier zhodnotí do finálnych výrobkov určených najmä na hygienické účely. Vytriedením, skartáciou dokumentov a ich samotnou recykláciou sa tak pri objeme 110 ton dokáže zachrániť až 1 ha 80-ročného lesa.

O spoločnosti Green Wave Recycling

Spoločnosť Green Wave Recycling zabezpečuje klientom najbezpečnejšie služby v oblasti skartácie dokumentov a informácií použitím najnovších technológií a noriem, ktoré sú certifikované podľa NAID (National Association for Information Destruction / Národná asociácia pre likvidáciu informácií) s európskym sídlom v Belgicku. Poskytuje obchodné služby v oblasti výkupu a predaja zberového papiera a plastov na svetových trhoch a predaja recyklačných nádob pre jednoduchšie a efektívnejšie triedenie odpadu vo vašej kancelárii. Green Wave Recycling sa obzvlášť špecializuje na poskytovanie služieb v oblasti mobilnej skartácie dokumentov. Tieto služby sú na mieru prispôsobené požiadavkám klienta tak, aby boli v súlade s právnymi predpismi a zabezpečili klientovi aj jeho zamestnancom absolútnu ochranu citlivých, dôverných a tajných informácií, s ktorými nakladá.

Spoločnosť Green Wave Recycling bola založená z podpory spoločnosti BPR Group Europe, ktorá je lídrom na londýnskom trhu v oblasti poskytovania komplexných služieb v odpadovom hospodárstve, skartácii dokumentov a informácií na rôznych druhoch nosičov. BPR Group Europe vznikla v roku 1988 ako malý projekt Priateľov Zeme. Dnes poskytuje svoje služby viac ako 3700 spoločnostiam, pričom 35 z nich patrí medzi FTSE 350 a je držiteľom certifikátu ISO 14000:2004. www.gwr.sk

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: TRENDY media, s.r.o., +421 43/421 28 11, produkcia@trendymedia.sk

Dub 272017
 

Ze zákona je za poskytování ochranných pracovních prostředků odpovědný zaměstnavatel. Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

 

Výběr OOPP by měl provádět proškolený odborník, který je důkladně seznámen s konkrétním prostředím a možnými riziky, před kterými mají OOPP chránit. Správným výběrem osobních ochranných prostředků je zaručena maximální ochrana zdraví při práci, ekonomika provozu i spokojenost zaměstnance a jeho komfort při používání OOPP.

Při výběru osobních ochranných prostředků musí odpovědný pracovník zvážit veškerou míru rizik pro dané pracoviště a způsob užívání. Nelze vybírat osobní ochranné pomůcky pouze podle ceny. Pokud bude pro každé definované riziko nalezena požadovaná deklarovaná ochranná vlastnost, budou vybrané OOPP kvalitně chránit pracovníka.

Při nákupu OOPP je důležité vybírat takové zboží, které má „ES prohlášení o shodě“. V případě pracovního úrazu, při kterém byl zaměstnanec vybaven ochrannými pracovními pomůckami, které nemají ES prohlášení o shodě, můžou pro zaměstnavatele nastat vážné problémy.

Mezi společnosti, které respektují veškeré předpisy a dodávají na český trh zboží známého původu, známé kvality, účinku a za podmínek daných obchodními zákony určitě patří společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou. Společnost dodává ochranné pracovní pomůcky značky uvex, které zaručují kvalitní ochranu, mají dlouhou životnost a vysoký komfort pro uživatele.

http://www.uvex-safety.cz/cz/produkty/ochrana-zraku/vyhody-produktu/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/vyber-ochrannych-pracovnich-pomucek/