Příspěvky vlastníka na správu domu

Vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Pokud některá ze společných částí slouží jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, pak se stanoví výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

Určené příspěvky na odměňování osoby, která dům spravuje nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně. Společné části jsou definovány prohlášením nebo smlouvou o výstavbě. Prohlášení může být prohlášením vlastníka budovy, prohlášením při oddělení jednotky od spoluvlastnictví, prohlášením při zrušení spoluvlastnictví a jeho vypořádání. Podíl vlastníka jednotky na společných částech upravuje § 1161 NOZ.

Slovo „přispívá“ je myšleno, že se hradí část nákladů. Nejedná se o „příspěvek“ ve smyslu pevné částky, ale o vyrovnání nákladů na správu domu a pozemku poměrnou částí. Ale to se předem neví, takže následně správce či společenství určí předem výši příspěvku pevnou částkou na konkrétní období – na kalendářní rok či na dobu od rozhodnutí jarního shromáždění k následujícímu rozhodnutí usnášeníschopného jarního shromáždění, následně jsou tyto příspěvky vypořádávány.