Vizualizace

Vizualizace (zobrazení, znázornění, indikace) je způsob jakým je možno předávat informace o stavu zařízení obsluze – člověku. Z hlediska funkčnosti by vizualizace měla být jednoznačná a nezaměnitelná. S vizualizací přímo souvisí i ovládání, kterým obsluha zařízení ovládá, tedy určuje jeho činnost. Vizualizace i ovládání prošlo několika stupni vývoje od jednoduchého tlačítkového ovládání a optické (žárovkové) signalizace (pro svoji jednoduchost a jednoznačnost se používá dodnes), přes číslicové a textové displeje s klávesnicí až po velkoplošné grafické displeje s dotykovým ovládáním.

V průmyslovéautomatizaci je vizualizace a ovládání součástí každého stroje. Podle potřeb a rozsahu komunikace mezi člověkem a strojem označované jako HMI (Human Machine Interface) je možno volit mezi několika technickými prostředky realizace vizualizace. Pro malé stroje a jednoduché aplikace je možno použít tlačítkové panely (KP – Key Panel, PP – Push Panel) s nízkým zdvihem tlačítka, které jsou vybaveny podsvětlením s použitím vícebarevných LED diod. Tam, kde je potřeba alespoň minimální textová komunikace mezi obsluhou a strojem je možno použít micro panely s textovým (TD – Text Display) nebo jednoduchým grafickým displejem(OP – Operarator Panel, TP – Touch Panel). Tyto panely již umožňují zadávání procesních hodnot – nastavování hodnoty. Pro běžné aplikace jsou určeny střední grafické panely (OP,TP), které disponují solidním grafickým displejem a jejich systém obsahuje potřebné funkce vyhovující většině aplikacím. Pro vyšší a náročné aplikace, vyžadující velký objem zpracovávaných hodnot, precizní grafické rozlišení i barevné podání jsou určeny vizualizační prostředky (OP, TP, MP – Multi Panel) s dostatečným výkonem a s plochou obrazovky odpovídající běžnému počítačovému monitoru. Vzhledem k tomu, že jsou panely umisťovány přímo na strojích nebo rozvaděčích, mají integrovánu klávesnici přímo v čelní ploše panelu vedle nebo pod obrazovkou a nebo jsou řešeny jako Touch Panel, kdy se ovládání provádí dotykem na obrazovce. K dotykovým panelům je ve většině případů možno připojit externí klávesnici. Mírně odlišným způsobem vizualizace jsou velíny průmyslových technologií, kde se soustřeďuje velké množství informací z různých částí výroby. Zde se používají OPC servery, běžící na PC, velkoplošné obrazovky nebo projektory.

V domácnosti se s vizualizací a ovládáním setkáváme velmi často aniž si toto přímo uvědomujeme a považujeme ji za běžnou součást života. Vizualizace do domácností naplno vstoupila s rozvojem domácí techniky a elektroniky. Příkladem vizualizace může být displej rádia, videopřehrávaře, CD/DVD/BR, kde se zobrazují skladby nebo kapitoly filmu, režim přehrávání nebo nahrávání a další informace. Uživatel pak zařízení ovládá tlačítky nebo dálkovým ovladačem. U televizorů, které jsou primárně určeny k zobrazování obrazu a reprodukci zvuku je vizualizace propracovaněší díky ploše, na které je možno informace, nastavení a volby zobrazovat. Typicky se jedná o zobrazování informací přímo na obrazovce (On Screen) obsahující zvolený audiovizuální vstup (zdroj signálu) programový kanál, podání a formát obrazu, nastavení zvuku a například i titulky pro neslyšící. Z dalších zařízení, se kterými se v domácnosti setkáváme a které vizualizaci používají, lze například uvést programovatelný regulátor teploty, automatickou pračku a další.