Vlani sa s podporou Recyklačného fondu zhodnotilo 347 393 ton odpadov

Recyklačný fond doteraz schválil za 10 rokov činnosti spolu 13 398 žiadostí podnikateľov a obcí a poskytol im prostriedky v sume viac než 150 mil. EUR.  Z toho 16,63 mil. EUR poskytol fond mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vyseparovaný odpad, na základe viac než 10 786 žiadostí. Spracovateľom starých vozidiel, na základe ich 1 983 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov, fond vyplatil 12,76 mil. EUR finančných príspevkov.

V roku 2011 fond vyhovel 1 732 žiadostiam obcí a podnikateľských subjektov o poskytnutie finančných prostriedkov a schválil pre nich takmer 6,85 mil. EUR. Príjmy Recyklačného fondu v roku 2011, pochádzajúce z príspevkov platených výrobcami a dovozcami sledovaných výrobkov a materiálov, predstavovali 13,38 mil.EUR, čo bolo o 0,96 mil. EUR viac ako v roku 2010. Informoval o tom predseda správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček.

 

,,S finančnou pomocou fondu sa v roku 2011 podarilo v SR vyzbierať a vytriediť 212 885 ton odpadov a materiálovo zhodnotiť 347 393 ton odpadov. Subjekty podporené Recyklačným fondom vlani zozbierali a spracovali  34 915 kusov starých vozidiel. V súvislosti s realizáciou projektov, podporených fondom v roku 2011, dosiahol prírastok vytvorených pracovných miest (stále miesta, brigádnické miesta, chránené dielne) počet 47 a od roku 2002 je celkový počet týchto nových  miest 1 243. Recyklačný fond aj v roku 2011 pokračoval v ďalšom zefektívňovaní a racionalizácii svojej činnosti a v porovnaní s rokom 2010 znížil náklady o 61,72 tis. EUR“, konštatoval J. Dlhopolček.

 

 Dodal, že v záujme udržania výšky podpory, smerovanej do komunálnej sféry vo forme nárokovateľných príspevkov za výsledky v separovanom zbere a zhodnocovaní jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, došlo v roku 2011 prvýkrát k finančnej participácii komoditných sektorov na poskytovaní týchto nárokovateľných príspevkov. Účasť komoditných sektorov na tejto forme podpory je prísne viazaná na výsledky dosahované v separovanom zbere každej jednotlivej komodity a predstavovala sumu 414 174 EUR.

 

Rok 2011 bol v oblasti nakladania s odpadmi atypický a obmedzený. Vláda totiž schválila až vo februári 2012 jeden z najdôležitejších strategických dokumentov pre oblasť nakladania s odpadmi – Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011-2015. Rovnako ako v predchádzajúcom období, aj v roku 2011 sa v plnom rozsahu prejavili podstatné nedostatky slovenského systému nakladania s odpadmi:

·         nedostatočný evidenčný a kontrolný systém v oblasti nakladania s odpadmi,

·         podfinancovanie triedeného zberu odpadov v mestách a obciach,

·         podfinancovanie recyklačného priemyslu,

·         roztrieštené toky poplatkov zaplatených občanmi v cenách tovarov plynú v rozhodujúcej miere (cca 80 %) do súkromných spoločností a len v malej a nepostačujúcej miere (cca 20 %) do Recyklačného fondu,

·         vystavovanie potvrdení o zhodnotení odpadov nekrytých skutočným zhodnotením.

Popri každoročnom zefektívňovaní a racionalizácii činností a postupov Recyklačného fondu sa fond v ďalšom období, v rámci vytvorenom POH SR na roky 2011 – 2015, sústredí na:

·         ďalšiu optimalizáciu všetkých procesov vo vnútornej činnosti Recyklačného fondu; fond vyberie pre túto činnosť medzinárodne uznávanú a renomovanú spoločnosť, ktorá vykoná previerku všetkých vnútorných procesov; bude vykonaný audit procesov v rámci Recyklačného fondu; spoločnosť predloží návrh na ďalšiu optimalizáciu procesov;

·         účasť na príprave zmien zákonov a vyhlášok v oblasti odpadov s cieľom:

    aby bol vybudovaný jednotný systém nakladania s odpadmi,

    aby tok odpadov a tok financií bol prehľadný a jasný,

    aby boli reštrukturalizáciou stávajúcich komodít, sledovaných fondom s možným rozšírením týchto komodít (textil a textilné doplnky, nábytok, liečivá a liečebné pomôcky, prípravky na ochranu rastlín), vytvárané dostatočné finančné zdroje na podporu konečného zhodnocovania odpadov z týchto komodít so zvýraznenou podporou nakladania s komunálnym odpadom,

    aby finančné zdroje boli efektívne využívané iba na separáciu a recykláciu odpadov, environmentálnu výchovu a na financovanie procesov s nimi súvisiacich,

    aby rozšírením a dobudovaním informačného systému fondu vznikol jednotný celoštátny informačný systém pre komplexné sledovanie tokov odpadov a tokov financií pre celé územie Slovenska;

·         na optimálne umiestňovanie prostriedkov z Recyklačného fondu s dôrazom na priority odpadovéhohospodárstva v zmysle aktuálneho POH SR;

·         vybudovanie cca 100 zberných dvorov, minimálne na úrovni okresných miest a ďalších stredísk zberu odpadov, potrebu čoho ukazujú výsledky analýzy vykonanej v oblasti separovaného zberu komunálneho odpadu;

·         zvýšenie dotácií (z dnešných 60 EUR) pre komunálnu sféru na vykrytie prevádzkových nákladov separovaného zberu komunálneho odpadu;

·         podporu separovaného zberu tak, aby občan nemusel platiť miestny poplatok za vyseparovaný odpad, ale len za netriedený komunálny odpad;

·         vytvorenie predpokladov pre plnenie cieľov v oblasti spracovania starých vozidiel od 01. januára 2015 (opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania všetkých starých vozidiel na úrovni minimálne 95 %).

 

,,Vychádzajúc z predpokladu stálej potreby dodatkového financovania procesov nakladania s odpadmi s cieľom konečného zhodnocovania odpadov, možno sumu prostriedkov potrebnú na takéto centrálne dodatkové financovanie odhadnúť na roky 2012 – 2015 na 200 mil. EUR. Mimoriadne dôležité je v tejto súvislosti adekvátne legislatívne prostredie, v ktorom by, okrem už naznačeného skvalitnenia evidencie a kontrolných mechanizmov v oblasti nakladania s odpadmi, došlo aj k optimalizácii finančných tokov v procesoch zberu a zhodnocovania odpadov so súčasným možným rozšírením priestoru pre pôsobenie Recyklačného fondu, prinajmenej o textilný odpad výrazne zaťažujúci komunálnu sféru“, uzavrel J. Dlhopolček.