Pasivní domy, nulové domy, nízkoenergetické domy

Nabídka služeb

Poradenství

 • zajišťujeme bezplatné poradenství v oblasti energetických úspor, výběr optimální varianty řešení jak z hlediska technického tak ekonomického
 • návrh dispozice domu, situování stavby na pozemku, volba technologií

Projektování

 • projekty rodinných, bytových domů a staveb občanského vybavení – pro ohlášení, stavební povolení a realizaci stavby
 • kompletní dodávka stavební i technologické části – architektonické, stavebně technické, konstrukční a požárně technické řešení,
 • technika prostředí budov (ZTI, EL, VZT, SOLÁR, FVE atd.)
 • stavební fyzika (audity, průkazy energetické náročnosti budov, energetické štítky a hodnocení
 • inženýrské objekty spojené s budovami

Realizace staveb

 • provádíme na klíč veškeré činnosti spojené s rekonstrukcí, revitalizací, energetickými úsporami budov
 • výstavbu pasivních rodinných, bytových domů a budov občanské výstavby
 • jsme držiteli certifikátů ISO (kvality a environmentálního řízení)

Ostatní služby

 • vyřízení stavebního povolení, ohlášení stavby, veřejnoprávní smlouvy, kolaudační řízení
 • dotační tituly ve stavebnictví
 • technický dozor investora a autorský dozor projektanta


Vysvětlení pojmů

Nízkoenergetický dům

Nízkoenergetické domy se liší od “běžných” pouze zvýšenou tepelnou izolací stěn, střechy, podlahy a kvalitnějšími okny. Úspora provozních nákladů těchto domů se projeví snížením nákladů na vytápění o cca 20-25%.

Pasivní dům
Pasivní domy mají roční spotřebu tepla na vytápění menší než 20kWh/m2/rok. Výhody pasivního domu spočívají především v úspoře až 75% energií potřebných pro vytápění, větrání a ohřev teplé užitkové vody (vše do 60kWh/m2/rok celkové primární energie), s náklady na výstavbu prakticky stejnými jako u běžné novostavby. Je třeba precizně navrhnout a provést stavební detaily.

Nulový dům
Nulové domy obsahují navíc oproti pasivním domům také zařízení na produkci energie (fotovoltaický systém, kogenerační jednotku apod.), která jsou použita pro pokrytí vlastní spotřeby. Pokud jsou a) roční spotřeba energie na vstupu do budovy a b) vyprodukovaná energie alespoň vyrovnané, označuje se dům jako energeticky nulový.

Aktivní dům
Plusový dům (Aktivní dům) je takový, který více energie vyrobí pro potřeby dalších, než sám spotřebuje. Takto navržené domy by měly být schopny dlouhodobého provozu bez vnějších vstupů energií.

Pro srovnání běžný rodinný dům postavený v 90. letech 20. století má spotřebu okolo 200 kWh/m2 za rok. Novostavby stavěné dle platné legislativy by měly mít spotřebu do 150kWh/m2 za rok. Zatřídění domů dle energetické náročnosti se provádí podle potřeby tepla na vytápění za rok vztažené na 1 m2 vytápěné podlahové plochy a dále pak dle spotřeb v primárních energií – velice zjednodušeně celková energie potřebná přímo ze zdroje (jako jsou elektrárny)

 

 

 

 

Více informací naleznete zde: www.poradenske-centrum-nuloveho-domu.cz

Kontakt: zde