Pozvánka

CVČ Spektrum Prievidza, mesto Prievidza a NESTLÉ SLOVENSKO
Vás týmto pozývajú
na záverečné vyhodnotenie projektu „EKOROK S NESTLÉ“,
ktoré sa uskutoční na Námestí slobody v Prievidzi v piatok 19.4.2013 o 10.00 hod. pri príležitosti Dňa Zeme.

Za účasti zástupcov mesta Prievidza a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o., sa žiaci siedmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, budú prezentovať svojimi ekologickými dielami, v rámci projektu, ktorý už desiaty rok realizuje mesto Prievidza na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti NESTLÉ. Program „Pamäť prírody – kľúč k ekoživotu“ je voľným pokračovaním minuloročných aktivít projektu mesta Prievidza a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o., zameraných na prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia vo svojom školskom okolí. Záverečné vyhodnotenie celého projektu sa uskutoční na Námestí slobody za účasti zástupcov mesta a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o.

Čo uvidíte na Námestí slobody v čase 10.00-12.00 hod.:

– školy si pripravia vlastné prezentácie, formou panelov alebo stánkov
– prezentovať budú všetko, čo v rámci projektu uskutočnili
– hodnotiť sa bude: informačný obsah prezentovaného materiálu a estetická úroveň celkovej prezentácie

10.00 Mažoretky a zástavníci – CVČ
– slávnostné otvorenie – príchod hostí
– príhovor hostí
10.15 – 11.00 1. programový blok
vyhodnotenie najlepších 3 „zberačov papiera“
11.00 – 11.30 2. programový blok
11.30 príchod hostí – vyhlásenie výsledkov EKOROKU 2013
12.00 záver

V programe vystúpia víťazi školských kôl jednotlivých súťaží a záverečnej prezentácie a vyhodnotenia projektu sa zúčastnia delegácie detí a pedagógov prievidzských základných škôl a široká verejnosť. Cieľom realizovaného projektu, ktorý trval od 1. novembra 2012 do 19. apríla 2013, je poskytnúť žiakom základných škôl v meste možnosť realizovať svoje aktivity pri skrášľovaní a udržiavaní vybraných priestorov mesta. Program projektu „Pamäť prírody – kľúč k ekoživotu“ je určený pre deti základných škôl na území mesta Prievidza. V rámci projektu sa realizovali tieto aktivity: K úprave a udržiavaniu školského areálu motivuje deti výzva „Smeti preč!“. Informovanosť verejnosti o projekte zabezpečujú samotné deti prostredníctvom Eko – spravodaja. Samostatnou kategóriou aktivít sú tvorivé činnosti, ktoré spadajú pod Ekokaraoke, kde žiaci spievajú svoje ekotexty na známe domáce i zahraničné melódie. Súčasťou projektu sú aj zberové aktivity a projekt „Zelená škola“. Novinkou jubilejného 10. ročníka EKOROKU je EKOLOGICKÁ KONFERENCIA MESTA PRIEVIDZA, kde žiaci 4. 4. 2013 prezentovali ekologickú situáciu v okolí svojej školy.