Evropa

Odkud se vzalo slovo Evropa
Evropa je kontinent, který pokrývá západní pětinu euroasijské pevniny. Přestože se geograficky jedná pouze o subkontinent, který spolu s Asií tvoří kontinent Eurasie, historicky a kulturně je často považován za samostatný kontinent. Pojem „Evropa“ není definován čistě geograficky, ale odkazuje také na historické, kulturní, politické, ekonomické, právní a ideální aspekty.

slovo Evropa

Obyvatelé Evropy jsou označováni jako Evropané. S více než 700 miliony obyvatel žijícími na ploše přibližně 10,5 milionu kilometrů čtverečních je Evropa jednou z nejhustěji osídlených částí světa. Evropa je silně urbanizovaná, zejména v oblasti hlavních měst a megalopolis Blue Banana. Důležitými politickými aliancemi v Evropě jsou především Rada Evropy a Evropská unie.

Evropa - obecně

Název „Evropa“ pochází ze starořeckého Εὐρώπη ( Eurṓpē ). Bylo chápáno jako složenina εὐρύς, eurýs, „daleko, široko“ a ὄψ , óps , „zrak, tvář“, z čehož vyplývají významy „ten širokozraký“ nebo „široký“.

Evropa v Hérodotově antickém pohledu na svět
Podle řecké mytologie byla Eurṓpē dcerou fénického krále, kterou unesl bůh Zeus , který se zjevil v podobě býka a plaval na zádech na Krétu . Podle lingvistiky pochází jméno ze semitštiny a bylo pořečeno. Foneticky zřejmý je tedy původ akkadského či fénického slova (ʕ)erebu nebo (ʕ)arabského „set“ (označujícího slunce) a odvozeného fénického ʕerob„Večer, západ“ (o spojení večera s hlavním bodem srov. Západ a arabský Maghreb , který je založen na stejném semitském slovním kořeni jako Evropa, totiž ʕrb nebo ġrb „minout“; na semitském hrdelním zvuku v začátek, který nebyl převzat do řečtiny, srov. )

V 5. století př. n. l. řecký spisovatel a zeměpisec Herodotos označoval termín Eurṓpē , který jako geografický termín zpočátku označoval pouze Peloponés, rovněž pevniny severně od Středozemního moře a Černého moře , které zvaná Asie ( Asía ) a Afrika ( Libýe ) se lišily.

Europa sama o sobě je jmenovcem chemického prvku europium , objeveného v roce 1890.