Čvn 212017
 

Ze statistik vyplývá, že náklady na nákup se ve firmách pohybují okolo 60 % veškerých výdajů. Většina firem by tyto náklady určitě mohla snížit.

 

Stále více firem proto řeší zásobování prostřednictvím externího nákupu. Firma se tak může plně věnovat vlastní podnikatelské činnosti a nákup potřebného materiálu přenechá na odbornících profesionální nákupní firmy. Pracovníci profesionální nákupní firmy díky svému přehledu v oblasti nákupu dokáží efektivně řešit výběr nejvhodnějších dodavatelů a řízení dodavatelského řetězce. Firmy využívající služeb externího nákupu minimalizují rizika uzavření nevýhodných smluv s dodavateli a při realizaci výběrových řízení odpadá riziko neetického či nezákonného jednání vlastních zaměstnanců.

Nezanedbatelnou výhodou externího nákupu je, že má vždy potřebnou kapacitu pracovníků a firma tak nemusí řešit přijímaní či propouštění vlastních zaměstnanců.

Outsourcing nákupu lze řešit kompletně nebo pouze při nákupu určitého druhu zboží. Firma si tak může nezávazně vyzkoušet, co je pro ni výhodnější, zda vlastní nákupní oddělení nebo externí nákup.

Jednou ze zkušených nákupních firem je společnost ANERI s.r.o. z Liberce. Cílem pracovníků firmy ANERI je vždy vyhledání nejvhodnějších dodavatelů.

http://www.aneri.cz/cs/obchod-a-agenturni-zastupovani/

http://aneri.cz/cs/aktualne/firemni-nakup-levneji/

http://www.aneri.cz/cs/marketing/

Kvě 232017
 

Tembuilding – programy týmové spolupráce jsou spolehlivým nástrojem pro zlepšení komunikace a týmové spolupráce, pročištění atmosféry a rozhýbání zaměstnanců k vyšší produktivitě.

 

Tembuilding je obecný výraz pro různé aktivity, které slouží ke zlepšení vztahů v týmu. Jedná se o jeden ze základů rozvoje organizace. Cílem teambuildingu nejčastěji bývá: stmelení kolektivu a budování týmu, zvýšení motivace, osvěžení atmosféry na pracovišti, posílení vzájemné důvěry, prohloubení vztahů, zdůraznění firemních hodnot a posílení loajality. Správný teambuilding by měl být pro zaměstnance zábavou, oslavou společných zážitků i odměnou.

Studenti jsou ve většině vzdělávacích institucí vedeni k samostatnosti a k tomu, aby individuálně dosáhli úspěchu. Cílem většiny firem je vybudovat tým pracovníků, který individuálním schopnostem jednotlivců a dokonalé týmové spolupráci rychleji dosáhne vytyčených cílů.

Důležitou součástí teambuildingu je zábava a uvolněná atmosféra. Tembuilding by měl být pro zaměstnance odměnou, ze které si odnesou spoustu příjemných zážitků a ne nutnou povinností, kterou musí projít na příkaz vedení firmy.

Aby teambuilding splnil očekávání, měl by být realizován zkušenou agenturou. Mezi firmy mající bohaté zkušenosti s pořádáním firemních a teambuildingových akcí patří společnost ANERI s.r.o. z Liberce. Pracovníci agentury ANERI navrhují a připravují teambuilding individuálně podle specifického zadání a potřeb klientů.

http://www.aneri.cz/cs/marketing/event-marketing/firemni-akce/team-building-a-spirit/

http://aneri.cz/cs/aktualne/nastartujte-svuj-pracovni-tym/

http://aneri.cz/cs/aktualne/

Kvě 162017
 

Chráňte osobné údaje svojich klientov pri procese skartácie eticky a spoľahlivo

 

Problematika ochrany osobných údajov nie je verejnosti stále dostatočne známa. Zodpovední pracovníci firiem rozumejú pojmom, ale riziká spojené so zneužitím dôverných údajov tretími osobami si nepripúšťajú. Denne pritom odovzdávajú osobné údaje bankám, mobilným operátorom, úradom a rôznym spoločnostiam. Nezamýšľajú sa však už nad tým, ako s nimi v procese skartácie jednotlivé inštitúcie nakladajú. Práve vo fyzickom nakladaní s osobnými  údajmi spočíva najväčšie nebezpečenstvo ich zneužitia. Spoločnosť Green Wave Recycling (GWR) prišla s inovatívnym riešením a ponúka spoľahlivý, etický a bezpečný spôsob skartácie s najvyšším stupňom ochrany osobných údajov.

Transport dokumentov – najväčšie riziko klasickej skartácie

Každá organizácia istý čas uchováva dokumenty podliehajúce archivácii. Po uplynutí ustanovenej doby dochádza postupne k ich vyraďovaniu a likvidácii. Pri klasickej skartácii sa dokumenty prostredníctvom externej firmy prevážajú na miesto skartácie mimo danú organizáciu, čím klient nemá vedomosť, kde jeho dokumenty končia. Práve tento transport je slabým miestom celého procesu klasickej skartácie, kedy môže dôjsť k úniku a zneužitiu citlivých informácií. S riešením prichádza spoločnosť GWR, ktorá ponúka spôsob, ako predísť týmto rizikám. Hovoríme o tzv. mobilnej skartácii prostredníctvom skartovacích vozidiel. „Klient si u nás objedná službu, my následne zistíme, aký materiál potrebuje skartovať, kde ho skladuje a v akom stave ho má pripravený. Na základe toho potom prispôsobíme vozidlo, v ktorom sa vykoná skartácia,“ približuje proces skartácie riaditeľ spoločnosti Green Wave Recycling Anton Žňava. „V dohodnutom termíne príde na miesto vozidlo s posádkou dvoch ľudí. Prebehne proces skartácie a klientovi je vystavený váhový lístok, vďaka čomu má prehľad o množstve skartovaného materiálu. Ten následne odchádza na recykláciu do príslušného spracovateľského závodu. Na základe toho potom dostane certifikát potvrdzujúci zničenie jeho dôveryhodných dokumentov,“ vysvetľuje A. Žňava. Vďaka mobilnej skartácii tak dôjde k absolútne diskrétnej likvidácii dokumentov, kedy posledným článkom, ktorý držal dokumenty s citlivými údajmi v čitateľnej podobe bola práve spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté. Ako náhle opustia jej brány, už nie je možné informácie prečítať a identifikovať.

Hodnota informácii na papieri niekoľkonásobne prevyšuje hodnotu samotného materiálu

„Na Slovensku sa stretávame s trpkou skutočnosťou. Fyzické aj právnické osoby sú schopné za pár eur zveriť osobné údaje svojich klientov skartovacím spoločnostiam nemajúc záruku, kde dokumenty nakoniec skončia,“ upozorňuje A. Žňava. Častým javom však je, že mnohé skartovacie spoločnosti samé za skartovanie klientom platia. „Ak je vaša skartovacia spoločnosť schopná platiť za službu klientovi, vynecháva alebo nerobí všetky kroky skartácie legálnym spôsobom. Dokumenty len odoberie a vy nemáte istotu, ako bude s nimi naložené,“ vysvetľuje A. Žňava. Na Slovensku existujú dokonca spoločnosti, ktoré tvrdia, že skartujú dokumenty, pritom nemajú na tento úkon náležité technické vybavenie. Dokumenty len vyzdvihnú a v čitateľnej podobe ich odovzdajú na spracovanie do recyklačného závodu. Spoliehajú sa výhradne na dôveryhodnosť organizácie, ktorá ma skartovanie na starosti, a to je chyba. „Skartovacie spoločnosti a ani subjekty, ktoré informácie uchovávajú si akoby neuvedomovali, že papier je len druhotná surovina a informácie uvedené na ňom majú niekoľkonásobne väčšiu hodnotu,“ dodáva A. Žňava.

Výhody mobilnej skartácie

  1. Dokumenty sa skartujú priamo u klienta – klient je posledný článok, ktorý drží dokumenty v čitateľnej podobe.
  2. V procese skartácie odpadá transport dokumentov, čím sa odbúrava hlavné bezpečnostné riziko.
  3. Klient má presný prehľad o tom, koľko materiálu bolo skartovaného a aké množstvo odchádza na recykláciu do príslušného závodu.
  4. Služby mobilnej skartácie sú ponúkané v rámci celej SR.
  5. Proces je absolútne transparentný.
  6. Aktuálne najbezpečnejší, najefektívnejší spôsob skartácie dokumentov, ktorý chráni nielen osobné údaje, ale aj dobré meno klienta – spoločnosti.

Ochrana osobných údajov nie je len pojem

Pojem „ochrana osobných údajov“ je v spoločnosti známy, ale celkové povedomie o danej problematike je už slabšie, niekedy dané aj neznalosťou zákonov v danej oblasti. Radikálne opatrenia sú často prevádzkovatelia (firmy) ochotní podstúpiť, až keď reálne dôjde k úniku informácii vrátane osobných údajov, no vtedy je už neskoro. „Ohrozením integrity spracúvaných osobných údajov, alebo ich stratou, či únikom sa pritom môže poškodiť nielen dobré meno klienta, ale môže nastať aj narušenie dôveryhodnosti voči samotnej spoločnosti vykonávajúcej likvidáciu osobných údajov ich skartovaním. Neodbornou likvidáciou osobných údajov môže samozrejme tiež dôjsť k ohrozeniu alebo aj priamo porušeniu práv dotknutých osôb, kedy namiesto toho, aby bol dokument zlikvidovaný je napríklad iba vyhodený do koša, kde má k nemu prístup ktokoľvek,“ upozorňuje JUDr. Lucia Bezáková z Úradu na ochranu osobných údajov SR. Právna úprava ochrany osobných údajov na národnej úrovni vychádza zo základných práv a slobôd zakotvených v Ústave Slovenskej republiky, ktoré sú v podmienkach Slovenskej republiky premietnuté predovšetkým do zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ohľad na ekológiu

Služby mobilnej skartácie sa riadia najvyššími ekologickými normami. Po absolvovaní procesu skartácie sa celý objem zlikvidovaných dokumentov odvezie na recykláciu do príslušnej inštitúcie, kde sa papier zhodnotí do finálnych výrobkov určených najmä na hygienické účely. Vytriedením, skartáciou dokumentov a ich samotnou recykláciou sa tak pri objeme 110 ton dokáže zachrániť až 1 ha 80-ročného lesa.

O spoločnosti Green Wave Recycling

Spoločnosť Green Wave Recycling zabezpečuje klientom najbezpečnejšie služby v oblasti skartácie dokumentov a informácií použitím najnovších technológií a noriem, ktoré sú certifikované podľa NAID (National Association for Information Destruction / Národná asociácia pre likvidáciu informácií) s európskym sídlom v Belgicku. Poskytuje obchodné služby v oblasti výkupu a predaja zberového papiera a plastov na svetových trhoch a predaja recyklačných nádob pre jednoduchšie a efektívnejšie triedenie odpadu vo vašej kancelárii. Green Wave Recycling sa obzvlášť špecializuje na poskytovanie služieb v oblasti mobilnej skartácie dokumentov. Tieto služby sú na mieru prispôsobené požiadavkám klienta tak, aby boli v súlade s právnymi predpismi a zabezpečili klientovi aj jeho zamestnancom absolútnu ochranu citlivých, dôverných a tajných informácií, s ktorými nakladá.

Spoločnosť Green Wave Recycling bola založená z podpory spoločnosti BPR Group Europe, ktorá je lídrom na londýnskom trhu v oblasti poskytovania komplexných služieb v odpadovom hospodárstve, skartácii dokumentov a informácií na rôznych druhoch nosičov. BPR Group Europe vznikla v roku 1988 ako malý projekt Priateľov Zeme. Dnes poskytuje svoje služby viac ako 3700 spoločnostiam, pričom 35 z nich patrí medzi FTSE 350 a je držiteľom certifikátu ISO 14000:2004. www.gwr.sk

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: TRENDY media, s.r.o., +421 43/421 28 11, produkcia@trendymedia.sk

Kvě 142017
 

Když jsme si pořídili psa koupili jsme mu běžně dostupné psí granule, protože jsme nevěděli co přesně koupit. Hlavně protože „kvalitní“ psí granule byly podle nás zbytečně předražené. Po nějaké době jsme museli koupit z finančních důvodů jiné (levnější) a mysleli jsme si, že je bude jíst bez problémů. Opak byl v tomto případě pravdou. Granule, které jsme mu koupili vůbec nechtěl jíst. Začali jsme mít obavy, že raději vyhladoví než aby je snědl. I přesto, že to bylo nad naše momentální možnosti, jsme mu koupili dražší, „kvalitnější granule“ a čekali jsme co se bude dít.

Bohužel ani tyto granule nechtěl. Ovšem hlad je nejlepší kuchař. Bylo nám doporučeno, že mu je prostě máme nechat v misce, a on je sežere jakmile bude mít hlad. To naštěstí byla pravda. Moc se nám však tato metoda nezamlouvala. My lidé, když něco nechceme tak to nesníme a třeba to i vyhodíme. Pes toto bohužel udělat nemůže. A tak jsme zkusili hledat jiné, kvalitnější granule. Sice to bylo trochu mimo náš rozpočet, ale jelikož máme našeho psa rádi, rozhodli jsme se udělat vše pro jeho spokojenost. A hlavně pro jeho zdraví.

Našli jsme na internetu nabídku na kvalitní granule od Dinner for Dogs. Na internetové stránce dinnerfordogs.cz psali, že jejich granule mají více masa než ty běžně dostupné. Tak jsme se domluvili, že se na tuto nabídku podíváme a zkusíme si nechat poradit. Oslovili jsme paní, která tyto granule v České republice prodává jako jediná. Milá a příjemná paní Andrićová se s námi sešla ve své prodejně v Davli. Velmi ochotně s námi probrala vše, co se týká krmení psů. Vysvětlila nám, že tyto granule jsou oproti ostatním jiné v tom, že obsahují opravdu maso. Ne náhražky! Zpočátku jsme si mysleli, že kvalitní granule z masa budou v jiné cenové relaci, a tudíž si je nebudeme moci dovolit.

V tomto případě jsme se však spletli. Granule byly za příznivou cenu. Každé granule jsou jiné, a na rozdíl od jiných prodejců se tomuto odvětví paní Andrićová opravdu naplno věnuje. Její kladný vztah podtrhuje hlavně to, že sama vlastní dva psy. Granule z dinnerfordogs.cz jsou výborné v tom, že i když pes stárne, tak může dostávat i tak kvalitní granule, jako jsou právě od dinnerfordogs.cz. Čím je pes starší tím má jiné stravovací návyky. Granule od Dinner for dogs nejsou jen o jednom druhu. Krmivo Dinner for Dogs.cz je vhodné jak pro štěňata, tak pro dospělé psy.

Například balíček granulí, který paní Andrićová vřele doporučuje se jmenuje Gourmet Box. Gourmet Box nabízí psovi každý den něco úplně jiného. Na výrobu 1 kg těchto granulí je použito 1.4 kg čerstvého masa v potravinové kvalitě. Gourmet Box z dinnerfordogs.cz má hned několik variant. Jehněčí maso s rýží, kachní maso s kukuřicí a hovězí maso s bramborem. Tento balíček nabízí každému psovi ideální kombinaci kvalitního krmiva a zároveň i zdravé a plnohodnotné stravy. Tento balíček si jistě zamiluje každý pes. Tak jako člověk je rád, když může každý den jíst něco jiného, tak i pes bude rád, že nebude jíst celý měsíc granule s jednou příchutí.

My jsme zvolili zlatý střed.

Granule Wellness. Toto balení má 12 kg a byli jsme velmi překvapení, jak náš pes tyto granule bez váhání i po delší době žral. Granule Wellness byly pro nás tím nejlepším rozhodnutím, které jsme pro našeho psa mohli udělat. Po delším užívání jsme zpozorovali i jiné změny, které většina majitelů psů nejspíše vůbec neřeší.

Pes měl po pár dnech užívání pevnější a zdravěji vypadající hovínko. To bylo první dobré znamení. U jiných granulí, které jsme koupili jsme viděli, že pejsek měl průjem a nejspíše i díky tomu je nechtěl jíst. U granulí od dinerfordogs.cz bylo vše jinak. Za celou dobu užívání nebyl zaznamenán žádný průjem. Po delším užívání bylo vidět, že se psovi změnila srst. Netušili jsme, že granule mohou mít i vliv na to jakou bude mít srst. Před užíváním granulí od dinnerfordogs.cz měl pejsek lesklou srst jen tehdy když se vykoupal. Nyní má krásnou a lesklou srst i mimo koupání.

Granule mají opravdu vliv na celý život psa, tak jako je to s jídlem u člověka. Když bude člověk jíst něco co mu nechutná, nebude šťastný, a hlavně se to projeví i na jeho životě. Den vždy začíná jídlem a jídlem také končí. U psa je to úplně stejné. Dříve se náš pejsek na granule tolik netěšil jako teď. Pokaždé když se přijde z venčení hned očuchává misku a hledá granule. Toto je pro nás jednoznačná známka toho, že tyto granule jsou pro něho to nejlepší. Už jen proto, že pes se na ně opravdu těší. Za celou dobu, co dostává tyto granule, se nestalo, že by v misce něco zůstalo. Vždy vše snědl a nejlépe by si dal ještě.

Paní Andrićová nám poradila, abychom zkusili i konzervy z dinnerfordogs.cz, které by měly být jedny z nejkvalitnějších a zároveň nejvýživnějších na trhu. Díky kvalitě granulí a konzerv se už náš pes zbytečně nepřejídá. Všeho moc škodí a u psa toto platí dvojnásob.

Takže pokud máte pejska, kterému chcete dát kvalitní jídlo, zvolte jednoznačně dinnerfordogs.cz. Vybrat si můžete i z kvalitních masových konzerv, které skvěle doplňují granule z dinnerfordogs.cz. Budete mile překvapeni.
Sečteno a podtrženo: jsme rádi, že jsme se dostali ke krmivu Dinner for Dogs.cz.
Kvalitní granule mají dnes konečně jméno. A to jméno je dinnerfordogs.cz.