Povinnost vlastníka sdělit počet osob v bytě

Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí včetně své adresy i počet osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení.

Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě – v takovém případě oznámí i jméno a adresu dotyčné osoby.

Oznámení o počtu osob, které mají v jednotce domácnost a bydlí v ní, se oznamuje jen správci, nikoliv všem vlastníkům.

Ustanovení nového občanského zákoníku na různých místech rozlišují:

  • DOMÁCNOST – jsou ti, co spolu bydlí v jednom bytě nebo-li jednotce – např. staří rodiče a jejich vdané či ženaté děti se svými rodinami, ale každá rodina se stará sama o sebe
  • SPOLEČNÁ DOMÁCNOST – jsou ti, co spolu společně bydlí a společně hradí náklady nebo je jeden z nich odkázán výživou na druhého – např. dva sourozenci, když nemají vlastní rodinu
  • RODINNÁ DOMÁCNOST – je společná domácnost, ve které každý přispívá na potřeby života rodiny a potřeby rodinné domácnosti podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností, tak aby životní úroveň všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná – např. manželé se svou rodinou