Vrchní soud v Praze potvrdil, že řešení úpadku Oleo Chemical se musí vrátit na začátek

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí ze dne 31.8.2018 potvrdil, že v souladu s rozhodnutími Ústavního soudu z 18.1.2018 a z 26.6.2018 je Oleo Chemical v úpadku, avšak způsob řešení úpadku musí být předmětem nového posouzení a rozhodnutí. Nové rozhodnutí se dle Vrchního soudu v Praze musí ve shodě s nálezy Ústavního soudu vypořádat s námitkami věřitelů a být řádně odůvodněno.

Proces případné reorganizace Oleo Chemical se tedy opětovně ocitl na svém úplném počátku, kdy dosavadní reorganizace připravovaná Oleo Chemical a společností Temperatior by měla být vystavena testu nadřízenými soudy požadovaného přezkumu zahrnujícího i námitky věřitelů, jimiž se přes opakované výtky Ústavního soudu Městský soud v Praze dosud vůbec nezabýval a pro svá rozhodnutí pouze přejímal podklady od Oleo Chemical a Temperatior.

Insolvenční správce i představenstvo Oleo Chemical se snažili argumentovat, že rozhodnutí Ústavního soudu dopady na mezitím nadále probíhající reorganizaci Oleo Chemical nemají, když vše lze zpětně zhojit případným novým, v pořadí již třetím, rozhodnutím o řešení úpadku reorganizací. Vrchní soud v Praze, ve shodě s Ústavním soudem, však tuto argumentaci naprosto odmítl a konstatoval, že rušené usnesení o schválení reorganizačního plánu ztratilo svůj zákonný podklad a nemůže obstát, a to právě proto, že Ústavní soud již dříve opětovně zrušil podkladové rozhodnutí o řešení úpadku reorganizací. Vrchní soud v Praze konstatoval, že chybí-li podkladové rozhodnutí o řešení úpadku reorganizací, nelze akceptovat další existenci rozhodnutí z něj následně vycházejících, např. právě i rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu.

Zásadní pochybnosti o legálnosti insolvenčního řízení a poctivosti reorganizace přitom vyjádřilo ve svém stanovisku ze dne 27.3.2018 i Vrchní státní zastupitelství v Praze, i tyto prozatím zůstaly bez pozornosti Městského soudu v Praze. Ústavní soud a Vrchní státní zastupitelství v Praze tak potvrdily obavy, které vůči legálnosti a poctivosti insolvenčního řízení a reorganizaci dlouhodobě Ravak vyjadřuje, Vrchní soud v Praze na uvedené výhrady navazuje svým aktuálním rozhodnutím ukládajícím Městskému soudu v Praze s řádným odůvodněním rozhodnout znovu.

Situace kolem řešení úpadku Oleo Chemical se tak vrací na začátek a soud bude muset rozhodnout, jakým způsobem se bude řešit úpadek Olea. Z chybného rozhodnutí o řešení úpadku Olea reorganizací, které bylo opřeno o hlasy neexistujících pohledávek a ve kterém byli opomenuti zásadní věřitelé a jejích námitky, nemůže vzejít spravedlivé řešení úpadku Olea. Snad se Městský soud v Praze, insolvenční správce i představenstvo Oleo Chemical poučí z obsahu rozhodnutí Vrchního soudu v Praze i Ústavního soudu a konečně zajistí řádný, spravedlivý a rychlý průběh insolvenčního řízení“ uvedl k tomu Jiří Kreysa, předseda představenstva společnosti Ravak.

Společnost Ravak jakožto klíčový věřitel Oleo Chemical dlouhodobě upozorňuje, že Oleo Chemical bylo v rámci insolvenčního řízení ovládnuto kontroverzním podnikatelem Grzegorzem Hótou a s ním spřízněnou firmou Temperatior, a to za použití vyfabulovaných pohledávek.

Předchozí rozhodnutí Ústavního soudu a nyní i Vrchního soudu tak dávají šanci skutečným věřitelům, aby nové řešení úpadku Olea proběhlo spravedlivě a bez průtahů.

Jiří Kreysa, předseda představenstva společnosti Ravak

Vrchní státní zastupitelství v Praze upozornilo na podezřelé okolnosti insolvence Oleo Chemical

Společnost Ravak a.s. vítá a oceňuje stanovisko Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) ke kauze podezřelého insolvenčního řízení společnosti Oleo Chemical, které dosud probíhalo v režii společnosti Temperatior, s níž je spojován kontroverzní podnikatel Grzegorz Hóta.

VSZ ve svém stanovisku pro Vrchní soud v Praze ze dne 27. 3. 2018 upozorňuje na možný nepoctivý záměr celé reorganizace, na jejímž základě má celé Oleo Chemical převzít společnost Temperatior.

VSZ poukazuje na řadu nezvyklých či podezřelých okolností, když mj. detailně popisuje vyfabulované pohledávky, na základě kterých se společnost Temperatior pokusila ve svůj prospěch ovládnout insolvenční řízení ohledně Oleo Chemical. VSZ rovněž upozorňuje na protiprávní kroky Městského soudu v Praze, který nerespektoval nález Ústavního soudu vracející dosavadní reorganizaci na úplný počátek a přikazující zkoumat námitky skutečných věřitelů. Městský soud v Praze totiž bohužel v rozporu s nálezem Ústavního soudu obratem opětovně vyhověl návrhům subjektů dosud působících ve prospěch společnosti Temperatior a s ní spojovaných a reorganizaci se pokusil znovu povolit. Rozhodnutí Ústavního soudu přitom již bylo čtvrté rozhodnutí nadřízeného soudu, kterým došlo ke zrušení výroků soudkyně Víškové z Městského soudu z důvodu jejich protiprávnosti. A zřejmě nebude poslední.

VSZ ve svém stanovisku uvádí, že „základní okolností, ze které lze usuzovat na možný nepoctivý záměr, je tedy již samotná povaha reorganizačního plánu, který hospodářsky odpovídá tomu, že závod úpadce (myšleno Oleo Chemical) bude zpeněžen za předem určenou částku předem určenému zájemci (myšlen Temperatior), bez toho, že by bylo možné reálně poměřit výhodnost tohoto zpeněžení s nabídkami jiných potenciálních zájemců.“

Toto je zásadní problém, na který Ravak a další skuteční věřitelé dlouhodobě upozorňují. Za Oleo Chemical byla v posledních měsících relevantními subjekty nabídnuta částka o sto a více milionů vyšší než nabídla společnost Temperatior. To je však představenstvem Oleo Chemical i insolvenčním správcem záměrně ignorováno. Na tento rozpor i na účelové odmítání nabídek ostatních zájemců upozorňuje ve svém stanovisku i VSZ.

VSZ ve stanovisku dále popisuje i možnou majetkovou propojenost jednotlivých údajných věřitelů se společností Temperatior a následné účelové vyvedení vyfabulovaných pohledávek z Temperatioru na spřízněné firmy tak, aby tyto „pohledávky“ mohly být použity v insolvenčním řízení ve prospěch Temperatioru a jejich představitelé dokonce zvoleni do věřitelského výboru.

Další z řady problematických okolností, které rozebírá VSZ, je, že většina těchto „pohledávek“ má původ v údajných nárocích původních akcionářů Olea Chemical (mezitím odsouzených za jeho tunelování) Kamila Jirounka a Michala Urbánka z tzv. předsmluvní odpovědnosti. Neexistenci těchto „pohledávek“ již několikrát konstatovaly různé soudy, i přesto firmy a osoby spojené s Temperatiorem tyto „pohledávky“ nadále uplatňují v rámci probíhajícího insolvenčního řízení a usilují na jejich základě o schválení reorganizace ve prospěch Temperatioru. VSZ upozorňuje, že právě za využití těchto „pohledávek“ a jimi vyvolaného zdání hlasovací věřitelské většiny byla předschválena reorganizace a získána nutná nadpoloviční většina „věřitelů“.

„Je také velmi zarážející, že někteří advokáti takových renomovaných právních kanceláří jako je BBH a Dentons  tuto nepoctivou insolvenci aktivně prosazují a ohrožují tak dobrou pověst svých kanceláří,“ uvedl předseda představenstva Ravaku Jiří Kreysa.

VSZ konstatuje, že výše zmíněné okolnosti „ve svém souhrnu vyvolávají pochybnosti o poctivosti záměru sledovaném reorganizačním plánem, přičemž soud se s těmito okolnostmi ve svém usnesení nikterak nevypořádal, a to i přes to, že odpovídající námitky byly v průběhu řízení ze strany účastníků řízení opakovaně vznášeny a byly navrženy důkazy směřující k prokázání těchto námitek.“ Proto „s ohledem na výše uvedené navrhuje státní zastupitelství, aby Vrchní soud v Praze napadené usnesení zrušil,“ uvedlo VSZ ve své zprávě.

„Oceňuji, že Vrchní státní zastupitelství v Praze důkladně analyzovalo podezřelé okolnosti insolvenčního řízení a doporučilo Vrchnímu soudu v Praze, aby byl respektován nález Ústavního soudu a reorganizace byla vrácena na samý počátek a důkladně z hlediska podezřelých okolností a námitek skutečných věřitelů přezkoumána. V tomto případě totiž nejde o žádnou reorganizaci, ale o sofistikovanou snahu Temperatioru a s ním spojených osob zmocnit se majetku Olea. Srozumitelně řečeno: je to pokus o krádež za bílého dne,“ uvedl Jiří Kreysa.

Advokátní kancelář Sokol, Brož & Novák patří mezi nejatraktivnější zaměstnavatele v ČR

I letos proběhlo slavnostní vyhlášení již sedmého ročníku studie TOP Zaměstnavatelé a Advokátní kancelář Sokol, Brož & Novák se umístila na druhém místě v kategorii advokátních kanceláří a obhájila tak svůj loňský výsledek. Nejlepší zaměstnavatelé pro rok 2018 byli vybráni na základě hlasování 10 724 studentů českých vysokých škol, v celkem 12 kategoriích zvolili studenti 60 nejprestižnějších zaměstnavatelů pro rok 2018.

„Ocenění TOP Zaměstnavatel je pro naši i ostatní společnosti skvělým signálem, že děláme svoji práci dobře, a to nejen letos, ale dlouhodobě. Pokud chcete mít dobrou advokátní kancelář, nestačí se dívat jen na kauzy, které řešíme, ale taky na to, jestli vůbec zajímáme naše budoucí kolegy a kolegyně. Bez nich by totiž naše firma nemohla dlouhodobě úspěšně působit,“ okomentoval umístění partner advokátní kanceláře JUDr. Jiří Novák.

Studie TOP Zaměstnavatelé je projektem Asociace studentů a absolventů a vzniká pod záštitou odborného garanta agentury GfK, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Velmi vítám pořádání takových studií, jsou pro nás totiž důležitým signálem. Advokátní koncipienti tvoří nedílnou součást naší kanceláře a je pro nás dobré a potřebné vědět, že jsme mezi studenty právnických fakult vnímáni takto pozitivně,“ dodal Jiří Novák.

Advokátní kancelář Sokol, Brož & Novák byla založena v roce 1992. V současnosti působí v kanceláři na 30 advokátů a advokátních koncipientů. Svoje služby poskytuje v širokém spektru práva na území ČR a to jak právnickým, tak fyzickým osobám. Základními oblastmi působení však jsou řešení jak civilních, tak i trestních sporů.

Elektronická aukce bytů přinesla do rozpočtu Prahy 5 o 17 milionů navíc

Výhodnost moderního a transparentního způsobu prodeje veřejného i soukromého majetku, kterými jsou elektronické aukce a dražby, potvrdilo nedávno ukončené první kolo prodeje bytů v majetku Prahy 5, který proběhl na sesterských portálech www.ElektronickeDrazby.cz a www.internetove-drazby.cz. Městská část Praha 5 na začátku roku 2018 prodala pomocí internetové aukce 14 nevyužívaných bytů, jejichž prodejem získala o 17 milionů Kč více, než byla odhadní cena těchto nemovitostí. V průměru konečná prodejní cena za jednotku vzrostla v porovnání s vyvolávací cenou o 113 procent. Další kolo aukcí proběhne v únoru.

„Formu elektronické aukce jsme zvolili nejen pro její transparentnost, ale také finanční výhodnost a prodej opravdu dopadl nad naše očekávání,“ zhodnotil aukci místostarosta Prahy 5 Lukáš Herold a dodává: „Vzhledem k vysoké úspěšnosti a obrovskému zájmu veřejnosti chystáme postupně prodej celkem 135 bytových jednotek, které jsou v současné době nevyužité. Získané finanční prostředky tak posílí rozpočet městské části Prahy 5, konkrétně fond rozvoje bydlení, a budou využity například na výstavbu bytů s pečovatelskou službou pro naše seniory.“

„Průměrný nárůst oproti vyvolávací ceně byl více než dvojnásobný, u nejúspěšnější nemovitosti se jednalo dokonce o 172 %. Všechny jednotky se tak prodaly za výrazně vyšší částky, než byla jejich odhadní hodnota,“ popisuje úspěch aukce Ivo Gavlas, jednatel aukční a realitní společnosti GAVLAS, která aukci organizovala. Pro Prahu 5 se jednalo o první prodej prázdných bytových jednotek přes portál www.internetove-drazby.cz. V současné době probíhá podání přihlášek do druhého kola, ve kterém je k dispozici dalších 15 bytů.

Prodej nemovitostí pomocí elektronických aukcí patří k nejvýhodnějším způsobům prodeje pro veřejný i soukromý sektor. „Do elektronické aukce bytů ve vlastnictví Prahy 5 bylo celkem doručeno 846 přihlášek a aukce nejvíce žádaného bytu se zúčastnilo 94 zájemců, nejmenší počet účastníků byl 25, což ve výsledku přineslo městské části Praha 5 výrazně vyšší zisk z prodeje,“ přibližuje výhody elektronické aukce Ivo Gavlas, a dodává: „Věřím, že veřejné aukce začnou více využívat i další veřejné instituce. Nejen, že se jedná o maximálně transparentní způsob prodeje, ale navíc do rozpočtů těchto institucí přibude násobně více finančních prostředků, než které by získaly běžným prodejem.“

Pohodlnost prodeje zvyšuje i forma prohlídek bytů, které jsou pořádány formou otevřených dveří. Při lednovém prodeji na Praze 5 byly zorganizovány dva termíny, ve kterých si zájemci mohli během dvou hodin prohlédnout všech 9 bytů na Smíchově, resp. všech 5 bytů na Barrandově. Tato forma šetří zájemcům nejen čas, ale také peníze, protože jsou ušetřeni několika různých cest do stejné lokality, jako tomu bývá u běžného prodeje. Zbytek aukce pak probíhá pouze elektronicky a zájemci tak stačí pouze připojení k internetu, a to kdekoliv na světě.

Internetový portál www.ElektronickeDrazby.cz a jeho sesterský portál www.internetove-drazby.cz zprostředkovávají dobrovolné elektronické dražby a aukce po celé České republice a efektivně propojují prodávající s potenciálními kupci. Mezi klienty portálů patří orgány veřejné správy, ministerstva, obce, banky, realitní kanceláře i soukromé osoby.