Vrchní státní zastupitelství v Praze upozornilo na podezřelé okolnosti insolvence Oleo Chemical

Společnost Ravak a.s. vítá a oceňuje stanovisko Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) ke kauze podezřelého insolvenčního řízení společnosti Oleo Chemical, které dosud probíhalo v režii společnosti Temperatior, s níž je spojován kontroverzní podnikatel Grzegorz Hóta.

VSZ ve svém stanovisku pro Vrchní soud v Praze ze dne 27. 3. 2018 upozorňuje na možný nepoctivý záměr celé reorganizace, na jejímž základě má celé Oleo Chemical převzít společnost Temperatior.

VSZ poukazuje na řadu nezvyklých či podezřelých okolností, když mj. detailně popisuje vyfabulované pohledávky, na základě kterých se společnost Temperatior pokusila ve svůj prospěch ovládnout insolvenční řízení ohledně Oleo Chemical. VSZ rovněž upozorňuje na protiprávní kroky Městského soudu v Praze, který nerespektoval nález Ústavního soudu vracející dosavadní reorganizaci na úplný počátek a přikazující zkoumat námitky skutečných věřitelů. Městský soud v Praze totiž bohužel v rozporu s nálezem Ústavního soudu obratem opětovně vyhověl návrhům subjektů dosud působících ve prospěch společnosti Temperatior a s ní spojovaných a reorganizaci se pokusil znovu povolit. Rozhodnutí Ústavního soudu přitom již bylo čtvrté rozhodnutí nadřízeného soudu, kterým došlo ke zrušení výroků soudkyně Víškové z Městského soudu z důvodu jejich protiprávnosti. A zřejmě nebude poslední.

VSZ ve svém stanovisku uvádí, že „základní okolností, ze které lze usuzovat na možný nepoctivý záměr, je tedy již samotná povaha reorganizačního plánu, který hospodářsky odpovídá tomu, že závod úpadce (myšleno Oleo Chemical) bude zpeněžen za předem určenou částku předem určenému zájemci (myšlen Temperatior), bez toho, že by bylo možné reálně poměřit výhodnost tohoto zpeněžení s nabídkami jiných potenciálních zájemců.“

Toto je zásadní problém, na který Ravak a další skuteční věřitelé dlouhodobě upozorňují. Za Oleo Chemical byla v posledních měsících relevantními subjekty nabídnuta částka o sto a více milionů vyšší než nabídla společnost Temperatior. To je však představenstvem Oleo Chemical i insolvenčním správcem záměrně ignorováno. Na tento rozpor i na účelové odmítání nabídek ostatních zájemců upozorňuje ve svém stanovisku i VSZ.

VSZ ve stanovisku dále popisuje i možnou majetkovou propojenost jednotlivých údajných věřitelů se společností Temperatior a následné účelové vyvedení vyfabulovaných pohledávek z Temperatioru na spřízněné firmy tak, aby tyto „pohledávky“ mohly být použity v insolvenčním řízení ve prospěch Temperatioru a jejich představitelé dokonce zvoleni do věřitelského výboru.

Další z řady problematických okolností, které rozebírá VSZ, je, že většina těchto „pohledávek“ má původ v údajných nárocích původních akcionářů Olea Chemical (mezitím odsouzených za jeho tunelování) Kamila Jirounka a Michala Urbánka z tzv. předsmluvní odpovědnosti. Neexistenci těchto „pohledávek“ již několikrát konstatovaly různé soudy, i přesto firmy a osoby spojené s Temperatiorem tyto „pohledávky“ nadále uplatňují v rámci probíhajícího insolvenčního řízení a usilují na jejich základě o schválení reorganizace ve prospěch Temperatioru. VSZ upozorňuje, že právě za využití těchto „pohledávek“ a jimi vyvolaného zdání hlasovací věřitelské většiny byla předschválena reorganizace a získána nutná nadpoloviční většina „věřitelů“.

„Je také velmi zarážející, že někteří advokáti takových renomovaných právních kanceláří jako je BBH a Dentons  tuto nepoctivou insolvenci aktivně prosazují a ohrožují tak dobrou pověst svých kanceláří,“ uvedl předseda představenstva Ravaku Jiří Kreysa.

VSZ konstatuje, že výše zmíněné okolnosti „ve svém souhrnu vyvolávají pochybnosti o poctivosti záměru sledovaném reorganizačním plánem, přičemž soud se s těmito okolnostmi ve svém usnesení nikterak nevypořádal, a to i přes to, že odpovídající námitky byly v průběhu řízení ze strany účastníků řízení opakovaně vznášeny a byly navrženy důkazy směřující k prokázání těchto námitek.“ Proto „s ohledem na výše uvedené navrhuje státní zastupitelství, aby Vrchní soud v Praze napadené usnesení zrušil,“ uvedlo VSZ ve své zprávě.

„Oceňuji, že Vrchní státní zastupitelství v Praze důkladně analyzovalo podezřelé okolnosti insolvenčního řízení a doporučilo Vrchnímu soudu v Praze, aby byl respektován nález Ústavního soudu a reorganizace byla vrácena na samý počátek a důkladně z hlediska podezřelých okolností a námitek skutečných věřitelů přezkoumána. V tomto případě totiž nejde o žádnou reorganizaci, ale o sofistikovanou snahu Temperatioru a s ním spojených osob zmocnit se majetku Olea. Srozumitelně řečeno: je to pokus o krádež za bílého dne,“ uvedl Jiří Kreysa.