Založení srubu

Musí odpovídat platným stavebním předpisům, vhodnému stavebnímu provedení a
inženýrské praxi. Jako u všech budov, i základy srubové stavby musejí být adekvátně
nadimenzovány, aby bezpečně podporovaly vlastní hmotnost stavby a její zatížení s ohledem
na charakter zeminy. Taktéž je základ důležitý z pohledu spojení budovy se zemí – aby byla
celá konstrukce schopná odolávat posuvům, zvedání nebo překlopení konstrukce způsobenému
součinností větru a případného seismického zatížení.

Založení objektu, je z pravidla buď přímo na základové desce, nebo na základových
pasech a u sloupů na základových patkách. Typ založení volí projektant dle typu a
konstrukce stavby.

Srubové stěny – zásady

Sruby Jiří Urban

Minimální průměr klád k výrobě srubových stěn je 200 mm. Klády o průměru menším než 20
cm jsou nevhodné pro trvale obytné stavby. Bohemia Sruby obvykle používá průměr 300 mm. Pro
výrobu srubové stavby je možno použít jak klády o vysokém obsahu vlhkosti (dále jen mokré), tak i
klády vysušené. Pro účely tohoto dokumentu znamená termín „vysušená kláda“ materiál o vlhkosti
nižší než 19 % a termín „mokrá kláda“ představuje materiál o vlhkosti vyšší než 19 %. Suché a
mokré klády mají jiné požadavky na svou ochranu proti zamodrání a budou mít i jinou velikost
sesychání a počáteční pevnost, což musí být zohledněno při navrhování a výrobě.

Výška srubových stěn se vždy řídí dle konstrukční potřeby projektanta. Srubové stěny
vyšší než 6,1 m musí být podrobeny statickému posouzení. Srubové stěny musí být staticky
posouzeny z hlediska své únosnosti a stability. Nosné stěny musí být konstruovány tak, aby byly
schopné trvale snášet horizontální a vertikální síly, které na ni budou ve stavbě působit. Nosné
stěny mohou být jak obvodové, tak vnitřní. Přestože jsou nejčastější uvažovaná namáhání vyvolaná
zatížením střechy a stropu, v mnoha případech je nutno posoudit také nadzvedání vlivem větru a
horizontálně působící síly vzniklé seismickou aktivitou.