Recyklácia akumulátorov a batérií v SR má veľmi dobré výsledky


Na Slovensku sú vybudované alebo sa dovybavujú technologické celky s dostatočnou kapacitou spracovania všetkých druhov odpadov z akumulátorov a batérií. Ročne sa v SR spracuje cca 6 000 – 10 000 ton opotrebovaných batérií a akumulátorov s obsahom olova, 160 ton nikel – kadmiových batérií a akumulátorov a 1,5 ton Hg batérií. Zhodnocovanie olovených batérií  a prenosných batérií sa vykonáva s vysokou účinnosťou vo firme MACH TRADE, spol. s r. o., Sereď. Zhodnocovanie nikel – kadmiových batérií a akumulátorov na Slovensku vykonáva závod ŽOS EKO, s. r. o., Vrútky a Hg batérie sa zbierajú a zhodnocujú vo firme Elektro Recycling, s. r. o., Banská Bystrica. Rezervy sú však stále v zbere všetkých druhov batérií a propagácii nutnosti 100 percentného zberu a likvidácie týchto nebezpečných odpadov.

 

,,Preto aj Recyklačný fond sa sústredí na podporu zberu a propagácie zberu týchto odpadov s cieľom zozbierať a zhodnotiť z trhu Slovenskej republiky maximálne množstvá odpadov z daných komodít. Sektor opotrebovaných batérií a akumulátorov  sa prednostne zameria na spolufinancovanie prevádzkových nákladov v systéme zberu, prevozu a zhodnocovania odpadov z opotrebovaných batérií a akumulátorov a dobudovanie zberových miest. Na Slovensku však chýba funkčný evidenčný systémom dovozu a predaja týchto výrobkov. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť potrebu užšej spolupráce všetkých dovozcov a všetkých zhodnocovateľov. Za rok 2011 bolo v sektore opotrebovaných batérií a akumulátorov  Recyklačného fondu schválené poskytnutie prostriedkov vo výške 36,13 tis. EUR na podporu 8 žiadostí, na ktorých sa sektor podieľal spolu s inými sektormi fondu a z účtu sektora bolo vyplatených celkovo 245,27 tis. EUR. Za 10 rokov činnosti prispel fond na podporu rôznych projektov celkovou sumou 2,54 mil. EUR“, informoval riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.

 

Na Slovensku má zber olovených batérií svoju tradíciu a vysokú efektivitu. Vo firme MACH TRADE, spol. s r. o., Sereď je v prevádzke, vzhľadom na zapracovanie najnovších technických poznatkov, najmodernejšie zariadenie na svete na zhodnocovanie olovených batérií a iných síranových zvyškov s obsahom ťažkých kovov. Pracuje s vysokou účinnosťou. Firma je oprávnená a aj vykonáva zhodnotenie opotrebovaných olovených akumulátorov a ostatných olovených odpadov a zhodnocuje 100 % vyzbieraných a odoslaných odpadov. Kapacitné možnosti spracovania sú vyššie ako výskyt olovených odpadov v SR, ale ich množstvá s oživovaním hospodárstva opäť začínajú stúpať. Podľa zberu a spracovania v podobne rozvinutých štátoch EÚ sa počíta so spracovaním až 20 000 -25 000 ton ročne. V roku 2011 spracovala spoločnosť MACH TRADE, spol. s r. o. podobne ako rok predtým takmer 6 000 ton batérií a akumulátorov. Firma vlastní technológiu od spoločnosti ENGITEC Technologies, ktorá je svetovo najuznávanejšou technológiou BAT systému.

 

Konateľ spoločnosti MACH TRADE, spol. s r. o. Štefan Machalík k tomu uviedol: „V roku 2011 sme v oblasti recyklácie olovených batérií ukončili technologickú časť odsírenia, ktorá zabezpečuje odsírenie spracovávanej pasty ešte pred pyrometalurgickým procesom. Hlavným prínosom je kvalita strusky, ktorá sa tak z rozpustnej formy dostáva do nerozpustnej podoby. Tým sa zlepšili aj ekologické podmienky pre ovzdušie. Touto technológiou vyrábame síran sodný v takej kvalite, ktorá ho umožňuje použiť ako prídavok do krmiva pre zvieratá. Pritom celá výroba prebieha v uzavretom systéme, ktorý garantuje čistotu produktu a zaručuje jeho kvalitu“.

 

Na Slovensku sa ročne vyradí cca 6 000 ton starých autobatérií a priemyselných batérií. Aj vďaka podpore Recyklačného fondu vznikli prevádzky, ktoré staré autobatérie zbierajú, zvážajú a spracúvajú. Do zberu sa zapájajú aj obce, v ktorých môžu obyvatelia, dokonca za príspevok od recyklátora, v určenom čase odovzdať do pristavených špeciálnych kontajnerov staré autobatérie. Najväčšou firmou zabezpečujúcou zber a dopravu opotrebovaných akumulátorov a batérií, od pôvodcov do recyklačného závodu v Seredi, je AKU – TRANS spol. s r. o., Nitra.

 

Rezervy sú ešte stále v zbere prenosných batérií a akumulátorov a to tak v rámci Európy, ako aj na Slovensku. Problémom v rámci Európy je stále spracovanie použitých prenosných batérií a akumulátorov. Podľa záväzných smerníc by sa malo do roku 2012 zrecyklovať 25 % a do roku 2016 až 45 % opotrebovaných monočlánkov. V zmysle platnej legislatívy môžu občania odovzdávať tieto opotrebované batérie bezplatne na ktoromkoľvek predajnom mieste a to bez toho, aby boli povinní kúpiť si nový tovar. Na Slovensku sa odhadom dostávalo donedávna ročne do odpadu cca 1 200 až 1 400 ton opotrebovaných prenosných batérií a chýbal komplexný systém zberu. Potom sa však v mnohých školách rozbehol projekt zberu „Baterky na správnom mieste“. Školy dostali od recyklátorov špeciálne kontajnery, do ktorých zbierajú  opotrebované prenosné batérie. Vytvára sa tak žiadúce environmentálne povedomie u mladých ľudí. Najväčšiu zásluhu na tom má firma MACH TRADE a firma INSA.

            Podľa údajov združenia REBAT sa v roku 2009 sľubne rozbehol aj systém zberu a recyklácie ostatných použitých batérií a akumulátorov. V súčasnosti je už vytvorených viac ako zberných miest, napríklad v reťazcoch DM, Jednota, IKEA, Kaufland a ďalších. Spätný odber začali realizovať firmy Varta, Emos, Energizer, atď. Prispela k tomu novela zákona o batériách a akumulátoroch.

 

„V roku 2010 firma MACH TRADE vyzbierala a zhodnotila viac ako 559 ton prenosných batérií. To je viac ako 25 % z celkového množstva dovezeného do SR, čím splnila SR svoj záväzok voči EÚ. Rezervy sú ešte u niektorých dovozcov, ktorí si neplnia povinnosť dodať materiálové listy pre potreby recyklátorov, predajcov, ktorí zatiaľ nevytvorili odberné miesta a v uvedomení obyvateľstva odniesť baterky na zberné miesto. Dobudovanie zberných miest a osveta si vyžiada veľa prostriedkov. Recyklačný limit EÚ sa zvyšuje na  45 % a pri jeho neplnení sa platia pokuty. Spoločnosť INSA, s. r. o., spustila v roku 2011 sofistikované zariadenie na separáciu a zhodnotenie prenosných akumulátorov a batérií, za ktoré získala na medzinárodnej konferencii TOP 2011 ocenenie za environmentálnu technológiu. Zariadenie je prvým a jediným takýmto sofistikovaným zariadením na svete. Batérie sú automaticky triedené, podľa druhu základného prvku, na základe röntgenového snímania. Zariadenie separuje na základe vnútornej stavby batérie, teda sa nemýli a nepotrebuje žiadne označenie. Vytvára sa tak predpoklad pre tzv. sofistikovanú recykláciu, keď sa technológovia môžu sústrediť na spracovanie konkrétneho druhu batérií po získaní väčšieho množstva jedného druhu“, vysvetlil Š. Machalík.

 

Pri problematike zberu malých batérií poukázal na už opakovanú akciu zberu malých batérií na základných a stredných školách. V septembri 2011 začala súťaž s názvom „Baterky na správnom mieste“. Výhru získa škola, ktorá v školskom roku 2011/2012 nazbiera najväčšie množstvo batérií. Pre žiakov, ako aj pre samotné školy je pripravených množstvo hodnotných výhier (výlet – škola v prírode, projektory a mnohé iné…). Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov sa zapojili do zberu už aj dovozcovia malých batérií.