V roku 2011 sa v SR spracovalo takmer 70 000 ton odpadového skla


Podľa sektora skla Recyklačného fondu je úroveň separovaného zberu a následnej recyklácie všetkého odpadového skla na Slovensku okolo 50 až 60 %, čo je priemerná úroveň v Európe. Najvyššiu mieru spracovania skla recykláciou (85 – 95 %) majú Švajčiarsko, Rakúsko a Nemecko.Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH SR) na roky 2011 až 2015, ktorý bol schválený začiatkom tohto roku, uvádza, že Slovensko musí ročne zabezpečiť mieru zhodnotenia a recyklácie odpadov zo sklenených obalov v roku 2011 na úrovni 50 %. Od roku 2012 je to na úrovni 60 % z celkovej hmotnosti obalov uvedených na trh do 31. decembra 2012. V komodite skla teda SR zámery POH plní. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.

 

,,V roku 2011 bolo v SR spracovaných cca 69 924 ton odpadového skla, ktoré bolo zhodnotené pretavením do výrobkov obalového skla. Pritom v roku 2002, v čase založenia Recyklačného fondu, to bolo iba 18 000 ton, čo je 3,89-krát menej. V sektore skla Recyklačného fondu sa aj v roku 2011 prejavila podpora separovaného zberu v obciach a mestách a zvyšovanie technickej úrovne spracovateľských zariadení nárastom celkového množstva vyseparovaného a zrecyklovaného skla. K celkovému množstvu zrecyklovaného skla prispela aj nová kapacita, spoločnosť Auto Glass Recycling, s. r. o. v Trnave, zameraná na spracovávanie špeciálneho odpadového skla, ktorá pracovala v skúšobnej prevádzke. Išlo o sklá s drôtenou vložkou, bezpečnostné a tvrdené sklá, sklá z automobilov a elektrozariadení. V roku 2011 bolo v sektore skla schválené poskytnutie prostriedkov vo výške 114,61 tis. EUR na podporu 8 žiadostí, na ktorých sa sektor spolupodieľal s inými sektormi fondu. Z účtu sektora bola vyplatená suma 185,76 tis. EUR“, zhodnotil uplynulý rok J. Líška.

 

Podotkol, že sektor skla za desať rokov svojej činnosti, podporil spolu 243 projektov v celkovej hodnote 7,35 mil. EUR. Z celkového počtu projektov bola na 16 jednokomoditných poskytnutá podpora 1,52 mil. EUR a na 227 viackomoditných projektov podpora viac ako 5,83 mil. EUR. V komodite sklo až 80 % podpory Recyklačného fondu smerovalo do zavedenia a zintenzívnenia separovaného zberu v mestách a obciach, resp. organizácií odpadového hospodárstva. Dotácie boli zamerané na podporu separovaného zberu skla, spracovanie odpadového skla, propagáciu, štúdie a informačné systémy.

 

,,Na Slovensku sú v súčasnosti vybudované dostatočné recyklačné a úpravárenské kapacity na odpadové sklo a môžeme konštatovať, že len minimálne percento skla by sa malo ocitnúť na skládkach tuhého komunálneho odpadu. Stupeň spracovávania odpadového skla však závisí od nastavenia celého systému odpadového hospodárstva a rezervy sú ešte v separovanom zbere. Preto cieľom sektora skla je zlepšovanie a zefektívnenie  systému  separovaného  zberu  a recyklácie odpadového skla prostredníctvom cielenej podpory, zameranej najmä na budovanie dostatočných kontajnerových kapacít v obciach a mestách, budovanie kontajnerových kapacít na biele a farebné sklo zvlášť, obnova a budovanie nových zberných a separačných miest so zvyšovaním ich kapacity a technického vybavenia a pod. Rozvoj separovaného zberu je možný len za aktívnej účasti samospráv a rozhodujúcim prvkom v celom systéme bude aktívne zapojenie verejnosti – občanov. Informačná, osvetová a propagačná činnosť je v tomto systéme nevyhnutná“, konštatoval J. Líška.

 

,,Čistý váhový podiel objemu skla v komunálnom odpade je max. 6 % Tento podiel bol získaný kvalifikovaným odhadom dlhodobého monitorovania na vybraných zberových územiach za 5 rokov. Na základe toho teda možno predpokladať, že disponibilný objem skla v komunálnom odpade bol napríklad v roku 2008 cca 106 000 ton / rok. Jediným výrobcom obalového skla na Slovensku, ktorý pri jeho výrobe spracováva použité sklo, je Vetropack Nemšová, s. r. o. Pri výrobe do zmesi pridáva 30 až 90 % sklenených črepín a to v závislosti od čistoty vyseparovaného skla. Vetropack vykazuje mieru recyklácie odpadu zo sklenených obalov z celkového množstva vyseparovaného odpadového skla takmer na úrovni 40 %. Práve projekt spoločnosti Vetropack, podporený sektorom skla sumou 663 878 EUR na výstavbu novej triediacej linky, umožnil spracovanie maximálneho množstva vykúpeného skla zo separovaného zberu v požadovanej kvalite“, povedal J. Líška.

 

Obaly zo skla sú v súčasnosti široko využívané a použité sklo sa dá prakticky neustále recyklovať. Využívanie starých sklenených obalov pri výrobe skla pritom šetrí nielen prírodu ‑ sklenená fľaša v prírode zostane takmer 4‑tisíc rokov, ale tiež energiu na výrobu nového obalu. Najhodnotnejšie je pre výrobcov číre sklo, lebo sa dá pridávať do všetkých druhov skiel. Recykláciou skla sa ušetrí veľké množstvo elektrickej energie, ale aj vstupné suroviny – piesok, vápenec, živec, ktoré sa tak nemusia ťažiť. Z jednej fľaše sa tak usporí energia, ktorú vydáva 100‑wattová žiarovka štyri hodiny.