Izolace domu


Zajímá Vás, jak probíhá izolace domu nopovou fólií?

Technici opravovali nekvalitně zavedenou izolaci, která byla již dříve provedena jinou firmou, což časem způsobilo zatékání vody do domu. V takových případech je velmi důležité, aby firmu, kterou vybíráte pro opravy Vaší nemovitosti, byla svědomitá a jejich práce kvalitně zhotovena. I v těchto případech je dobré mít správcovskou firmu, která se stará o vaší nemovitost a zajistí pro vás nejlepší firmu na opravy vaší nemovitosti s přehledem.

Položení nopové fólie

Technici nejprve provedli výkop do hloubky základové spáry a následně položili nopovou fólii, která se pokládá od základů směrem nahoru k obvodové stěně, jejíž cílem je vytvořit mikroventilaci mezi zdivem a zeminou. Je velmi důležité fólii instalovat, tak aby její vystouplé části směřovaly ke stěnám. Ke stěně se fólie kotví pomocí speciálních hřebíků vybavených podložkou. Napojení jednotlivých pásů nopové fólie je velmi důležité. Přesah dvou fólií musí být minimálně 20 cm, k napojení nesmí docházet na rohu budovy.

výkop

Poté se napojuje drenážní trubka, která zachycuje vzdutou vodu a následně ji odvádí do nejnižšího bodu drenáže. Pokládá se ve spádu směrem, kterým se hodí nasměrovat odtékající vodu.

Drenážní roura se obalí do geotextilie, aby se nezanesla kvůli nečistotám nebo prorůstání kořenů a nebyl znemožněn odtok vody.

drenážní trubka

Následně se provede zásyp zeminou či kamenivem.

Shromáždění


Shromáždění je trvalý orgán, který je svoláván na zasedání. Znamená to, že se sejdou vlastníci, členové společenství k projednání těch otázek, které mají být projednány ohledně správy domu. Může se takové shromáždění také nazývat, např.: schůze, jednání, posezení nebo sešlost vlastníků. Jedná se o zákonem utvořený orgán společenství s řadou pravomocí, jedná se formálně o orgán společenství zákonem nazývaný shromážděním a jeho jednání zasedáním.

Vlastníci mají nesporně právo na to, aby byli pozváni, jak vyplývá ze stanov. Pokud ze stanov nevyplývá způsob pozvání na shromáždění, je třeba zajistit způsob pozvání takový, aby se o zasedání shromáždění vlastníci dozvěděli. Pokud vlastníci pozváni nejsou, porušil svolávající svou zákonnou povinnost.

Závěry a rozhodnutí přijatá shromážděním, jsou platné a právně účinné závěry a rozhodnutí nejvyššího orgánu společenství. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, nevyžadují-li stanovy nebo zákon vyšší počet hlasů.

Každý vlastník má počet hlasů, který odpovídá velikosti jeho podílu na společných částech nemovitosti.

Podíl může být určen ve třech různých variantách:

  1. jako stejné
  2. nebo se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění jednotky
  3. nebo nejsou-li podíly určeny ani podle bodu 1. a 2., pak platí nevyvratitelná domněnka, že podíly jsou stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek v domě

Správce před vznikem společenství

Pokud má některý zakladatel společenství vlastníků většinu hlasů, je správcem domu a pozemku. Pro tento účel se na strany smlouvy o výstavbě hledí, jako na jednu osobu.

Na správu domu se použijí pravidla určená v prohlášení a pro rozhodování ve věcech správy domu a pozemku se obdobně použijí ustanovení o shromáždění. K rozhodnutí svolá vlastníky jednotek správce – při rozhodování se nepřihlíží k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek.

Pokud má zakladatel společenství většinu hlasů, založené společenství nefunguje ani nevznikne. Ten majoritní vlastník je správcem – osobou odpovědnou za správu domu, po celou dobu, kdy má majoritu. Takový správce pak dům, jeho společné části a pozemek spravuje podle pravidel přijatých ve stanovách, v prohlášení nebo smlouvě o výstavbě, pokud to dává věcný smysl. Zákon stanoví, že správce který má jinak většinu v počtu hlasů, není oprávněn sám o sobě samostatně rozhodnout. Vždy se k němu musí přiklonit alespoň jeden hlas. Naopak – takový správce je nepřehlasovatelný – vlastní více než polovinu z celkového majetku. Vlastník, který vlastní více než polovinu hlasů – více než polovinu podílů na společných částech nemovitosti, má pro účely hlasování stejný počet hlasů, jako všichni ostatní vlastníci dohromady. Pokud se proti jeho hlasu postaví všichni ostatní vlastníci, svůj názor neprosadí. Naopak – on se svou hlasovací polovinou, má v podstatě právo veta proti názoru ostatních vlastníků jednotek v domě.

Pokud jde o založení společenství, stanoví zákon „rovnítko“ mezi společenstvím zakládaným v prohlášení vlastníka a společenstvím zakládaným smlouvou o výstavbě a společenstvím zakládaným dohodou spoluvlastníků. Všichni ti, kteří uvedená právní ujednání činí, mají povinnost do těchto ujednání uvést i náležitosti stanov společenství, pokud se předpokládá, že vznikne alespoň 5 jednotek, z nichž alespoň 3 mají být ve vlastnictví tří různých vlastníků.

Nemožnost změn stanov před vznikem společenství


Bylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, nepřihlíží se k změnám stanov provedeným před vznikem společenství vlastníků.

Společenství je založeno přijetím stanov. Ty jsou přijímány tou osobou nebo osobami, které rozhodnou o vzniku bytového spoluvlastnictví výstavbou nebo prohlášením. Stanovy budoucího společenství jsou povinnou náležitostí prohlášení nebo smlouvy o výstavbě, předpokládá-li se, že v budově bude alespoň 5 jednotek, z nichž alespoň 3 budou ve vlastnictví tří různých vlastníků. I tam, kde se nepředpokládá tolik jednotek nebo vlastníků, může prohlášení nebo smlouva o výstavbě přijetím stanov společenství založit. Ve stanovách jsou mimo jiné určeni první členové statutárního orgánu společenství a pravidla pro správu domu a pozemku a pro hospodaření společenství. Dokud společenství nevznikne, jeho orgány nejsou – nefungují, protože nefunguje společenství – ještě nevzniklo, jen bylo založeno. Stanovy byly už přijaty. Jsou neměnnou fikcí, dokud nevznikne společenství, dokud nezačne samostatně fungovat včetně svých orgánů a včetně své eventuální vůle stanovy změnit. Až poté lze měnit přijatá pravidla – podle pravidel, které jsou obsaženy ve stanovách a za účasti těch, kteří do takového společenství vstoupili.

Účelem ustanovení je právní jistota jak vlastníků jednotek, tak i eventuálně budoucích vlastníků jednotek – kupujících, pokud jde o pravidla správy domu a pozemku.